افق روشن
www.ofros.com

شاهرخ زمانی و سید کارگران زندانی آزاد باید گردند


كمیته پیگیری                                                                                               پنجشنبه ١٦ تیرماه ١٣٩٠


شاهرخ زمانی كارگر زندانی فورا آزاد باید گردد

شاهرخ زمانی كه در خرداد ماه سال جاری دستگیر وزندانی شده است.در وضعیت جسمانی بسیار بدی به سر میبرد.
چنانكه در ملاقات با خانواده اش توانایی حرف زدن را نداشته است.
شاهرخ زمانی عضو كمیته پیگیری و كارگر نقاش جرمش تنها فعالیت برای تامین رفاه زندگی كارگران بوده است.
اینك ما تمامی كارگران و تشكل های كارگری باید تلاش وسیعی را به كار بگیریم كه ضمن قطع فشارهای روحی و جسمی به او بلكه خواهان ازادی فوری ایشان شویم. شاهرخ زمانی كارگر نقاش ازاد باید گردد زندانی سیاسی ازاد باید گردد.

************

سید كارگر زندانی آزاد باید گردد

سید كارگر راه آهن تبریز مدتی پیش دستگیر و روانه زندان شد او كارگر است. وتنها اتهامی كه به وی می توانند بزنند فعالیت كارگری و آگاه گری میان همكارانش و دیگر كارگران است.البته در نظام سرمایداری و ان هم در ایران این جرم بسیار بزرگی از نظر كارفرمایان و حامیانشان دولت به شمار میرود.
در شرایطی كه بر كسی پوشیده نیست زندگی جهنمی كه به كارگران تحمیل كردند كافی نیست. بلكه فشار پلیسی بر زندگی كارگران سایه انداخته است.
طی روزهای گذشته سید تنها كارگر زندانی نیست. شاهرخ زمانی كارگر نقاش و محمد جراحی كارگر اخراجی عسلویه از جمله كارگران زندانی هستند. ودر سال جاری دستگیرو زندانی شدند.
محاكمه فعالان كارگری در سراسر ایران بویژه در كردستان اعضای كمیته هماهنگی وهمچنین محاكمه مجدد علی نجاتی عضو هییت مدیره نیشكر هفت تپه و محاكمه و تعقیب دیگر فعالان جنبشهای اجتماعی از جمله زنان و دانشجویان نیز بیش از هر زمانی شدت یافته است. علاوه بر این تعقیب و دستگیری و محاكمه وضع اسفناك زندانها كه بر محوریت شكنجه قرار دارد.
ما ضمن محكوم كردن تعقیب و محاكمه و زندانی كردن مردم ازادیخواه و برابری طلب خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان كارگری و سیاسی هستیم. سید كارگر راه اهن تبریز آزاد باید گردد.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری - ١٢ / تیرماه سال نود

www.comitehpeygiri.com
gmail: komite.peygiri.com