افق روشن
www.ofros.com

تصمیم هیئت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه ستودنی است


كمیته پیگیری                                                                                                پنجشنبه ١٦ تیرماه ١٣٩٠

در شرایطی كه كارگران در وضعیت بسیار اسفناك وغیر انسانی به سر میبرند. هر روز شاهد گسترش خط فقر مطلق بر زندگی مردم به ویژه كارگران هستیم. علاوه بر این فشار اقتصادی ایجاد فضای پلیسی بر كارخانه ها و مراكز تولیدی اتحاد كارگران امر حیاتی مان به شمار میرود بخصوص تشكل كارگری كه قرار است ساماندهی مطالبات كارگاران را به عهده داشته باشد.
تصمیم اخیر سندیكای نیشكر هفت تپه مبنی بر تصمیم جمعی در آن سندیكا علاوه بر اینكه راه هرگونه شائبه را در باره آن تشكل بست تجربه عملی را نیز برای رهبری شورایی به روی خود باز گذاشت.
ما این تغییر وتحول را در جهت دستیابی به كسب موفقیت طبقاتی میدانیم و آن را برای سندیكای نیشكر هفت تپه گامی بلند در عرصه مبارزات شان میدانیم.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری

www.comitehpeygiri.com
gmail:komite.peygiri