افق روشن
www.ofros.com

نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه به زندان محکوم شدند

کمیته پیگیری                                                                                     چهارشنبه ٦ آبان ۱٣٨٨

نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه به زندان محکوم شدند

کارگران- مردم آزاده
در تاریخ ١٦ مهر ۵ نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه(سندیکای کارگری)بنامهاب علی نجاتی- فریدون نیکوفر-قربان علی پور- جلیل احمدی- محمد حیدر پور به شش ماه حبس تحزیری و شش ماه تعلیقی محکوک شدند.
دولت اسلامی سرمایه در تمام طول عمر خود علی رغم امضا کردن مقاوله نامه ها تعهدات بین المللی همیشه تلاش کرده است اعتصابات و تشکل های مستقل کارگری را سرکوب و کارگران را از حق مسلم و اولیه داشتن تشکلهای مستقل محروم کرده است.
دولت ایران در سازمان جهانی کار متعهد به آزادی تشکل های کارگری وآزادی اعتصاب گردیده است ولی عملا بر خلاف این تعهدات همیشه فعالین کارگری-نمایندگان کارگران و اعضا تشکل های کارگری و پیشروان کارگری را تحت تعقیب و اذیت و آزار و شکنجه و زندان قرار میدهد.
ما ضمن محکوم کردن حکم زندان این کارگران از همه هم طبقه ای هایمان و فعالین کارگری و تشکل ها میخواهیم که به هر وسیله ممکن اعتراض خود نسبت به این حکم ضد کارگری اعلام کرده وبه طرق مختلف حمایت خود را از آزادی فعالیت و تشکل های کارگری راوظیفه خود قرار دهند/

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

٢٨/٧/١٣٨٨

در صورت امکان در تارنمای خود انعکاس دهید. با سپاس فراوان

مسوول سایت کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

با سلام
دوستان عزیز به علت فیلتر شدن سایت کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری بیش از دو ماه است این سایت غیر فعال بوده است اما شورای نمایندگان این تشکل و نیز دیگر اعضاء همواره به آرمانی که به آن معتقد بودند به فعالیت خود ادامه داده و حضور عملی خود را همیشه به صورت برنامه های مدون ادامه داده اند. کمتر از یک ماه است که کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری مجمع خود را با اکثر آراء و اعضاء تشکیل داده و همواره تشکلی بوده برای کمک به دیگر تشکل ها و دیگر نهادهای کارگری، دانشجویی و زنان... به دلیل فیلتر شدن این سایت مطالب را برای شما دوستان ارسال می کنم که در صورت امکان در تارنمای خود انعکاس دهید.

مسوول سایت کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

با سپاس فراوان و همکاری متداول

٢/٨/١٣٨٨

تشکیل چهاردهمین مجمع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری

به اطلاع عموم کارگران- فعالین و تشکل های کارگری می رسانیم که چهاردهمین مجمع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری برگزار گردید. در این جمع اکثریت آرا بر تداوم کار کمیته اصرار داشته ضمن انتخاب شورای نمایندگان این دوره مباحثی پیرامون افق کمیته پیگیری انجام گرفت و در نهایت آقای آیت نیافر به عنوان سخن گوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری انتخاب شد/

شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری

سایت کمیته پیگیری www.komiteye peygire.com
ایمیل azaditashakol@gmail.com
شماره تلفن سخنگوی کمیته پیگیری = ٠٩١٩۴٧٨۵۵٠٣