افق روشن
www.ofros.com

!!!مبنای فعالیت در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری


کمیته پیگیری                                                                                                چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳

با توجه به اینکه مدتهاست بدلیل زندانی بودن دو نفر از پنج عضو شورای نمایندگان این کمیته و همچنین خروج نفر سوم از اعضای شورای نمایندگان از کشور، طی چهار سال گذشته شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری نتوانسته، جلسات منظم خود را تشکیل داده و وظایف خود را انجام بدهد، و همچنین بدلیل وجود سرکوب های شدید و دیگر عوامل، اعضای کمیته طی چهار سال گذشته موفق به بر گزاری مجمع عمومی نشده اند. این موضوع باعث گردیده تصمیمات و انجام وظایف به عهده اعضای کمیته گذاشته شود، در نتیجه اعضای کمیته تلاش کردند تمامی تصمیمات و فعالیت های خود را بر مبنا و انطباق با اساسنامه، هر چند کند ولی بی وقفه پیش ببرند.
طبق مواد مختلف اساسنامه هیچ کس یا هیچ بخشی از کمیته اجازه لغو عضویت هیچ کدام از اعضا را ندارد،( این کار تنها در حوزه اختیارات مجمع عمومی است) بنا براین کسانی که شرایط عضویت در کمیته پیگیری را یک بار احراز کرده باشند تا زمانی که خود انصراف ندهند، همچنان عضو این کمیته هستند اما در معرفی کار خود با نام کمیته باید ماده یک اساسنامه را رعایت نمایند، ماده یک می گوید : (كمیته پیگیری ایجاد تشكل های آزاد كارگری در ایران ...)

ماده ١- تعریف:
كمیته پیگیری ایجاد تشكل های آزاد كارگری در ایران كه در این اساسنامه به اختصار كمیته پیگیری خوانده می شود یكی از ابزارهای مبارزه كارگران بوده كه متشكل ازكارگران، نمایندگان منتخب در مجامع عمومی در بخش های مختلف كارگری و فعالین كارگری می باشد.
بنا براین محل فعالیت این کمیته داخل ایران تعیین شده است، ما اعضای فعال کمیته با استناد به این ماده اعلام می داریم کسانی می توانند از موضوع عضویت خود در این کمیته جهت معرفی فعالیت های خود استفاده نمایند که تمامی مواد بخصوص ماده یک اساسنامه را در فعالیت خود رعایت کرده باشند، یعنی محل فعالیتشان در محدوده ای ایران باشد هر چند تمامی اعضا چه آنهای که در داخل هستند و چه آنهای که از ایران خارج شدند طبق اساسنامه همچنان عضو این کمیته هستند، اما فعالیت خارج از محدوده جغرافیای ایران نمی تواند با عنوان عضو کمیته معرفی یا مطرح شود بر این مبنا و با استناد به ماده یک اساسنامه، از کلیه اعضای کمیته که از ایران خارج شدند و فعالیت انها مشمول ماده یک اساسنامه نمی شود، می خواهیم در بیان و معرفی فعالیت خود و امضای زیر نوشته هایشان از نوشتن عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری واز انتصاب کارهای خارج از محدوده جغرافیایی ایران به این کمیته جداً خودداری کنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩٣/٣/٣١