افق روشن
www.ofros.com

كارگران پتروشیمی ماهشهر پیروزند


كمیته پیگیری                                                                                            سه شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٠

با گذشت چند روز ازاعتصاب كارگران پتروشیمی ماهشهر امید آن میرودكه این کارگران در این اعتراض بزرگ پیروز شوند.
آنچه كارگران ماهشهر مطالبه می كنند حق مسلم همه كارگران است. دایمی شدن قراردادهای موقت و برچیدن پیمانكاری وافزایش دستمزدها مطالبه ِ همه ی ماست كه از حقوق ابتدایی كارگران در این قرن ٢١ است.

كارگران و زحمتكشان!
همچنان كه می دانید اعتراضات كارگری یكی پس از دیگری شكل می گیرد. اینك زمان ان رسیده كه ما كارگران سراسر ایران یكپارچه ومتحد بر علیه بی حقوقی مطلق وزندگی نكبت بار زیر خط فقر برای تحقق مطالبات بر حق و انسانی خود از جمله بر چیدن قراردادهای موقت وسفید امضا و دایمی كردن كلیه قراردادهای موقت وافزایش دستمزدها به پا خیزیم.
همانطور که كارگران پتروشیمی تبریز وچند كارخانه دیگر با اعتصاب خود به قراردادهای ننگین موقت پایان دادند. زنده باد همبستگی واتحاد كارگران درود بر كارگران پتروشیمی ماهشهر

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری

٣٠ فروردین ٩٠