افق روشن
www.ofros.com

خطاب به آقای مالمونیكوس ودبیر فدراسیون جهانی كارگران


كمیته پیگیری                                                                                                      پنجشنبه ١٠ آذر ١٣٨٩

به اطلاع می رساند كه آقای محمداشرفی عضوو نماینده كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزاد كارگری در ایران كه در تجمع مسالمت آمیز كارگران به مناسبت روز جهانی كارگر در اول ماه مه ٢٠٠٩ میلادی در پارك لاله تهران برگزار شده بودبه همراه عده ای دیگر از كارگران و فعالین كارگری دستگیر شدند و نزدیك به ٢ ماه در بازداشت و زندان اوین بسر بردند . آقای محمد اشرفی پس از آزادی موقت ( با قید وثیقه ) برای دومین بار در ٢٢ بهمن سال ٢٠١٠ میلادی و با انتصاب اتهامات واهی دستگیر و این بار قریب یكماه را در بازداشت بسر برد و دوباره با قید ( وثیقه ) از زندان بطور موقت آزاد گردید.
اما فشارهای پلیس و همچنین نسبت دادن اتهامات ساختار شكنانه به ایشان كماكان ادامه داشت واین در حالی است كه تلاشهای وكیل مدافع ایشان برای رفع اتهامات وارده به آقای محمد اشرفی به جایی نبرده و لذا وی در شرایط بد روحی و جسمی ناچار به ترك كشور گردید.
اما با خبر شدیم كه بعد از خارج شدن محمد اشرفی از كشور توسط نیروهای امنیتی كشور یونان دستگیر و زندانی شدند.
نا گفته پیداست كه دولت ضد كارگری سرمایه داری ایران در اجرای سیاستهای نئولیبرالی و سرمایه داری جهانی هجوم گسترده خود را به کلیه اتحادیه ها سازمان های كارگری هر روز تشدید می كند و هر نوع اعتراض و اعتصابی را خصمانه با نیروی سركوب پاسخ می دهد . لذا معتقدیم كه اتحادیه ها و سازمانهای کارگری ضد سرمایه داری باید منسجم وهماهنگ در مقابل این تهاجم جهانی سرمایه ایستادگی نموده واز دستاوردهای طبقه كارگر متحدانه دفاع كنیم.
كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزاد كارگری در ایران از دبیر آن نهاد جهانی كارگری و دیگر نهادها و تشكلهای كارگری مصرانه خواستار پیگیری آزادی محمد اشرفی از زندان یونان واینکه طبق قانون یونان اینگونه زندانیان، مجبورند ۶ ماه زندان های یونان را تحمل کنند ،مصرانه میخواهیم که آقای محمد اشرفی را از بند نجات دهند ،می باشد.
همچنین خواستار حمایت پیگیر آن نهاد كارگری از كارگران زندانی و دربند در ایران همچون بهنام ابراهیم زاده ،رضا شهابی ،منصور اسانلو، ابراهیم مددی ،غلامحسینی و سایر كارگران زندانی شده می باشیم.

كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزاد كارگری در ایران

۵/٩/١٣٨٩ مطابق با ٢۶/ دسامبر/ ٢٠١٠