افق روشن
www.ofros.com

محمد جراحی عضو كمیته پیگیری آزاد باید گردد


كمیته پیگیری                                                                                                    دوشنبه ١٣ تیرماه ١٣٩٠

محمد جراحی عضو كمیته پیگیری و كارگر اخراجی عسلویه كه در سال ٨٦ نیز به جرم فعالیت كارگری زندان شده بود. و در پی ان از كارش اخراج گردیده بود. مجددا در اوایل تیر ماه جاری دستگیر شد. كه از ان روز خانوادهاش هیچ خبری از وی در دست ندارند. او كارگری بیكار بود كه امرار معاش خانوادهاش را از طریق مسافر كشی تامین میكرد. به اتهامهای واهی تحت تعقیب قرار گرفته و سپس دستگیر گردید. ما كمیته پیگیری ضمن محكوم كردن دستگیری وی و دیگرفعالان كارگری خواهان ازادی بلاقیدوشرط وی و تمام زندانیان سیاسی هستیم. و معتقد هستیم كه ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بر مطالبات كارگری و دیگر اقشار مردم زحمتكش بی اثر بوده و علاوه بر آن نه تنها مردم وكارگران از مطالباتشان عقب نشینی نخواهند كرد. بلكه هر روز اصرار بیشتری برای تامین یك زندگی شایسته انسانی را خواهان هستند.
ما كمیته پیگیری از مردم آزادی خواه و برابرطلب میخواهیم كه زندانیان سیاسی را فراموش ننمایند. و در جهت آزادی این عزیزان با فعالیتهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و دیگر سازمانهای كارگری و اتحادیه ها همراه شوند.
ما همچنین از تمای اتحادیه های كارگری جهان میخواهیم كه برای آزادی كارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی از هر تلاشی فروگذاری نكنند. سكوت در برابر این سیل دستگیریها عواقب جبران ناپذیری برای كل طبقه كارگر جهانی دارد. همچنین برای سركوب تمامی مطالبات مردم دولتهای سرمایه داری كه از هیچ تلاش ضد انسانی برای دستیابی به منافع سرشارشان دست بردار نیستند. در این جهان وارونه ضد انسانی دولتها برای تامین مقاصد خود علاوه بر تحمیل زندگی برده وار جوامع چون ایران هر روز براختناق فضای موجود میافزایند. اما تلاش انسانهایی چون كارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی به همراه اعتراضات جاری جنبشهای اجتماعی دیگر تعطیل نمی شود. تامین زندگی انسانی حق مسلم تمامی انسانهاست. محمد جراحی كارگر زندانی آزاد باید گردد تلاش برای زندگی شایسته انسانی همیشه و همواره جاری است.

كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری ایران

هفتم تیرماه سال نود...