افق روشن
www.ofros.com

جنبش کارگری سر آمد اعتراضات و زندانی سیاسی آزاد باید گردد


کمیته پیگیری                                                                                                       شنبه ٢۴ مهر ١٣٨٩


((جنبش کارگری سر آمد اعتراضات ))

خبر اعتراضات کارگران هر روز از همه گوشه و کنار شهرستان های کوچک وبزرگ به گوش می رسد. کارگران لاستیک بارز و البرز، کارگران هپکو و واگن سازی اراک ،کارگران کیان تایر، کارگران پرنده آبی جهان ، روغن نباتی قو، و شرکت واحد که هم اکنون منصور اصانلو و رضا شهابی در زندان به سر میبرند، این اعتراضات نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه وسعت آن با عملکرد ضد کارگری اش هر روز افزایش می یابد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، علاوه بر حمایت و دفاع از مطالبات و اعتراضات کارگران، بلکه معتقد است که دولت و کارفرمایان از فشارهای حاصل بحران اقتصادی جهانی و داخلی، بر زندگی کارگران پاسخ نخواهند گرفت. زیرا که اوضاع معیشتی کارگران چنان پایین است که آنها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
چنانکه طی سالها ی گذشته نشان داده اند که کوتاه نخواهند آمد. اعتراض برای دست یابی به حداقل مطالبات کارگری، حق مسلم آنهاست. کارگران شایسته ان هستند که از یک زندگی با رفاه اجتماعی و انسانی بر خوردار باشند.

------------------

((زندانی سیاسی آزاد باید گردد ))

بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، پس از ماه ها در ملاقاتی که دوشنبه ... با خانواده اش داشته است، حال وی چنان بد بوده است که قادر به ادامه ملاقات نبوده و اورا به بند ٣۵٠ منتقل می کنند. و در پی گیری خانواده اش دادگاه پاسخ داده است که یک ماه دیگرمحاکمه او انجام می شود. وتا آن مدت باید در زندان بند ٣۵٠ بسر ببرد.
دادگاه با بهانه های مختلف که پیش آورده، از پذیرش وثیقه شهرستان خود داری نموده و حاضر به تخفیف وثیقه سنگین او نشده است.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری اعلام میدارد که زندانیان سیاسی به ویژه کارگران زندانی سیاسی که به اتهام های واهی زندانی هستند ، باید آزاد گردند. رضا شهابی که نزدیک به یک هفته است که دادگاه وثیقه وی را از خانواده اش تحویل گرفته ، همچنان از آزادی او سر باز میزند.
دولت با تمام تلاشی که برای به بند کشیدن نمایندگان و کارگران فعال و پیشرو به کار می برد، قادر نخواهد بود که جنبش اعتراضی کارگران را که روز به روز حاد تر می شود، را خاموش کند.
جنبش کارگری چنانکه به مطالبات خود دست نیابد به مبارزاتش ادامه خواهد داد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری - ٢٠/٧/١٣٨٩