افق روشن
www.ofros.com

فشار بر فعالین کارگری هر روز بیشتر می شود

از رسول علی نژاد عضو کمیته پیگیری دفاع کنیم

کمیته پیگیری                                                                                                    جمعه ١٨ آذر ماه ١٣٩٠

پلیس و دستگاه قضائی به صورت سازمان یافته و سیستماتیک فعالین کارگری، دانشجویی و دیگر جنبش های اجتماعی را به طور منظم تحت پیگرد، دستگیری، محاکمه و زندان قرار می دهد و یا با وثیقه های بسیار سنگین میان زمین و آسمان بلاتکلیف می گذارد و یا به صورت کاملا غیرقانونی ماه ها در بازداشت موقت و در شرایط بسیار رنج آور و بیماری نگاه می دارد.
در عملی شدن عبارت "بازداشت موقت" روی کلمه موقت دقت کنید!!! معنای خود را از دست داده است چرا که موقت تبدیل به ١٩ ماه که هنوز ادامه دارد شده است.این بارزترین عمل غیرقانونی است که در پوشش قانون انجام می شود.
همچنین بسیاری از فعالین جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش کارگری برای نجات از دستگیری، محاکمه و زندانی شدن،بی هیچ تقصیر و گناهی و برای نجات جان و زندگی خود مجبور به فرار از وطن می شوند.در این میان اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری تحت بیشترین فشارها و بالاترین احکام صادره قرار گرفته اند، از جمله پنج سال حکم زندان برای بهنام ابراهیم زاده، یازده سال زندان برای شاهرخ زمانی،پنج سال زندان برای محمد جراحی، آزادی موقت آیت نیافر،سخنگوی کمیته ی پیگیری، با صد میلیون وثیقه و ...
و اکنون رسول علینژاد یکی دیگر از اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری به علت اینکه در معرض دستگیری، محاکمه و زندان قرار داشت مجبور به خروج از وطن شده است.
ما، اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با توجه به موارد بالا و ده ها مورد بیان نشده از تمامی تشکل های کارگری و آزادی خواه، نهادهای حقوق بشر و نهادهای کارگری جهانی و داخلی می خواهیم برای احقاق حقوق و امنیت جانی فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و رسول علی نژاد که هم اکنون در خطر به سر می برد حمایت کنند. همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و عدم تعقیب و پیگرد فعالین هستیم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٦/٩/١٣٩٠