افق روشن
www.ofros.com

فعالین کارگری تحت تعقیب و زندانی هستند


کمیته پیگیری                                                                                                         جمعه ١ مرداد ١٣٨٩

کارگران ایران و کارگران جهان!
بیش از یک سال است که دولت جمهوری اسلامی وضعیت شبه حکومت نظامی پیدا کرده است. چنانچه کلیۀ فعالین اجتماعی تحت تعقیب و زندانی می شوند.
اکنون هر فعال اجتماعی از امنیت جانی بر خوردار نیست، این روزها احضاریه ها، تعقیب و زندانی و حکم اعدام، فعالین اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. این فشارها و سرکوب ها، اینک در بیشتر منطقه کردستان حاکم شده است، اعضاء و فعالین کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی از جمله این فعالین هستند.
همچنین خانواده زندانیان، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز از اعضای کمیته پیگیری، از سلامت نامبردگان خبری ندارند.
دولت و کلیه سازمانهای علنی وغیر علنی اطلاعاتی و امنیتی، مسئول جان زندانیان سیاسی هستند.
ما از کلیه سازمانها و اتحادیه های کارگری و مدافعین حقوق بشر می خواهیم که برای آزادی و زندانیان سیاسی تلاش نمایند.
احضار گسترده فعالین کارگری منطقه کردستان سرآمد این تعقیب و زندانی کردن هاست. از جمله صدیق کریمی، فواد کیخسروی و اعضاء کمیته هماهنگی و زندانیان سندیکای شرکت واحد هستند.
آزادی بیان، آزادی اعتصاب و اعتراض حق مسلم همه مردم است.
اعتراض به وضعیت غیر انسانی کارگران و زحمتکشان و دیگراقشارمردم ازطبیعی ترین حق همه است.

برای آزادی زندانیان سیاسی متحد شویم

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٣٠/۴/١٣٨٩