افق روشن
www.ofros.com

دستگیری و ارعاب محكوم است


كمیته پیگیری                                                                                                  دوشنبه ٣١ خرداد ١٣٨٩

با گذشت یك سال از اعتراضات سراسری جنبش اعتراضی مردم به وضعییت موجود، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، دولت خود را برای مقابله با شرایط اعتراضی جدیدی آماده می كند.
با نزدیك شدن سالروز اعتراضات عمومی مردم كه به بهانه علیه انتخابات ریاست جمهوری شكل گرفت، اینك دولت با تمام سازمانهای نظامی و انتظامی برای مقابله و سركوب آن آماده شده است.
البته سركوب این اعتراضات از همان هفته دوم اعتراضات آغاز شد وبا تمام قوا به مقابله با آن برخواست.
اینك با اجرای طرح قطع یارانه ها و نزدیك شدن سالروز اعتراضات، دولت با تمام نیرو برای سركوب به استقبال می رود.
اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی كرد ودر پی آن اقدام به دستگیری فعالین اجتماعی و فعالین كارگری كرده است. از جمله علی اخوان فعال كارگری و اجتماعی، سپس دستگیری دو عضو سندیكای شركت واحد سعید ترابیان و رضا شهابی، همچنین مهدی فراحی شاندیز عضو كمیته پیگیری و فعال كارگری ودیگر شهرستانها، كردستان و غیره ... از جمله سركوبهایی است كه جهت ارعاب، جنبش اعتراضی سراسری كرده است.
كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری علاوه بر محكوم كردن این اقدامات ضد انسانی، خواهان آزادی كلیه زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان فعالان جنبش كارگری اخیر می باشد. ما اعلام می داریم كه اعتراض و اعتصاب حق همه انسا نهاست.
در شرایطی كه سرمایه داری و دولت مطبوعش برای افزایش نرخ سود خود ،شرایط غیر انسانی را برای مردم زحمتكش تحمیل می كند، این حق مردم است كه از حقوق مسلم خود دفاع كرده و برای یك زندگی انسانی نیز تلاش نماید.
این فضای ارعاب و سركوب ممكن است در یك دوره ای كوتاه سركوبگران را به امیال خود نزدیك كند ،اما مردم هرگز نمیتوانند شرایط غیر انسانی حاكم بر جامعه را تحمل كنند ،چنانكه اعتراضات در طی سی سال خاموش نشده و روز به روز از اوج گیری نیز بر خوردار شده است.
جنبش كارگری ودیگر جنبش های اجتماعی، آنرا ثابت كرده اند. ما ضمن اینكه برای آزادی كلی زندانیان سیاسی پای میفشاریم از مردم آزادیخواه می خواهیم كه به هر شكل ممكن برای آزادی زندانیان سیاسی از هر تلاشی فرو گذار نباشند.

((كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری ))