افق روشن
www.ofros.com

به نجات جان پسر بهنام ابراهیم زاده بشتابیم


کمیته پیگیری                                                                                                     پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۱

پسر چهارده ساله بهنام ابراهیم زاده ، کارگر زندانی، که تنها فرزند اوست، دچار بیماری خونی شده و چند روزیست در بیمارستان محک مخصوص بیماری های خاص می باشد، بستری شده است.
در حال حاضر خانواده بهنام گرفتار تهیه دارو و هزینه های بیمارستان هستند و با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و دارو و همچنین پولی شدن بهداشت و درمان، مشکلات مربوطه صد چندان گشته ، اما دولت سرمایه داری ایران هیچ ارزشی برای جان مردم قائل نیست و نه تنها وظایف خود را برای تامین هزینه های زندگی، دارو و مایحتاج ضروری مردم انجام نمی دهد ، بلکه هر روز بیشتر از قبل اقدام به دستگیری و زندانی کردن کارگران می کند و خانواده ها را دچار صدها مشکل می نماید.
ما در چنین شرایطی ضمن اینکه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان هستیم اعلام می کنیم مسئولیت هر گونه مشکلات ایجاد شده برای خانواده کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص خانواده بهنام، تماما" به عهده جمهوری اسلامی است.
همچنین از کارگران ، تشکل ها و فعالین و همه انسانهای آزادی خواه و شریف می خواهیم جهت نجات جان پسر بهنام ابراهیم زاده اقدام به کمک های مالی نمایند . ما پیشا پیش از هرگونه مساعدت شما عزیزان سپاس گذاریم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١۴/١٠/١٣٩١