افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی، بهنام ابراهیم زاده را دریابیم


کمیته پیگیری                                                                                                      پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱

( اسعد ) بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ،کودکان و وبلاگ نویس است. او عضو جمعیت دفاع از کودکان کارو خیابان و همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است. بهنام صدای ما مردم به ستوه امده، طبقه کارگر ومحروم جامعه که از حداقل های مورد نیاز محروم هستیم بوده وهست. او در دفاع از مردم ، کارگران وکودکان حتی در داخل زندان هم یک لحظه از پای ننشست، در دفاع ازکارگران وکودکان وزنان وتلاش برای لغو اعدام همواره در تلاش بود، شهامت و مقاومت و پایداری این زندانی سیاسی ستودنی است، هزینه های مختلفی که خانواده بهنام تا به امروز متحمل شده اند برای همگان روشن است، از این خانواده باید قدر دانی شود.
اکنون نیما، تنها فرزند بهنام در بیمارستان محک بستری است، او مبتلا به سرطان خون است.
کارگران و عمومی مردم نباید امروز در مقابل وضع پیش امده برای بهنام بی تفاوت باشد، بهنام کارگر و از طبقه محروم جامعه است.

تشکلها واتحادیه های کارگری:
بهنام نیز مانند اعضای شما، یک کارگراست، او حتی در داخل زندان دست از اعتراض نکشید ودر دفاع ازما مردم وکارگران وکودکان و زنان به مبارزه خود ادامه داد.
فرزند بهنام، نیما ابراهیم زاده در بستر بیماری است، اکنون وقت آن رسیده در کنار خانواده بهنام ابراهیم زاده وتنها فرزندش باشیم، گامی بلند در جهت نجات جان نیمای عزیز برداریم.
ما روبه تمامی انسانهای شریف وآزادیخواه ایران وجهان وتشکلهای کارگری وسازمانهای مدافع حقوق بشر رو آورده ایم. ما از همه مردم ، همه کارگران و وجدانهای بیدار میخواهیم، در راستای نجات جان نیما ی عزیز، نگذارند بهنام به زندان برگردانده شود، و از هرطریق ممکن برای نجات جان نیما از این خانواده حمایت کنیم. آزاد زیستن حق همه ای انسانهاست

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

١/١٢/١٣٩١