افق روشن
www.ofros.com

،افزآیش ٦ درصدی دستمزدهآ

کآهش سطح زندگی کآرگرآن به خط مرگ نزدیک است


کمیته پیگیری                                                                                                یکشنبه ٧ فروردین ١٣٩٠

افزآیش دستمزدهآ در روزهآی پآیآنی سآل آعلآم گردید.چنآنکه رقم ٩٪ رآ برآی حداقل دستمزدهآ و٦٪ درصد برآی کآرگرآن شآغل است. آفزآیش دستمزد کآرگرآن طی مصوبه شورآی عآلی کآر آعلآم گردید.
بدنبآل طرح تحولآت اقتصآدی که سآلهآ از آن به عنوآن آرزو و آرمآن بزرگ دولت یآد می شد.
در سآلهآی اخیر بر حسب تحولآت جآری جآمعه دولت فعلی موفق به دست یآبی بزرگترین آرزوی دولتهآی قبلی نظآم گردید.در این طرح قطع سوبسیدهآ وانجمآد دستمزدهآ اعم آز کآرگری و کآرمندآن قید شده بود.
در این طرح تحول آقتصآدی طلآیی وسحرآمیز دولت موفق شد به یکی ازاسآسی ترین موآد این طرح دست یآبد که انجمآد دستمزدهآ بود.کلیت آین طرح که حآصل طلآیی برآی دولت وکآرفرمآیآن دیگر رآ دآرد. برعکس گسترش فقر و فلآکت بیشتر زندگی کآرگرآن رآ بدنبآل دآشته است.البته برآی آجرآی انجمآد دستمزدهآ مدتهآ بین مجلس ودولت اختلآف نظر بود بآ اعترآضآت کآرگری موجود در جآمعه هر دو عقب نشینی کردند.بلآخره دولت آعلآم کرد که میزآن افزآیش دستمزدهآ بآ افزآیش تورم تنآسب موزون دآرد. در نتیجه معتقد است که جوآنب قآنون کآر مآده ۴١ رآ نیز رعآیت نموده است.یعنی میزآن افزآیش دستمزد متنآسب بآ تورم می بآشد.
البته بآ افزآیش مبلغ هشت هزآر تومآن بن کآرگری محآسبآتشآن دقیقآ از تورم اعلآم شده خودشآن نه تنهآ کآهش ندآشته بلکه افزآیش نیز دآشته است (نیم درصد) طی اعلآم ۵/١١ تورم توسط بآنک مرکزی بود.
وآقعیت به گونه دیگری است تنهآ افزآیش قیمت ارزآق عمومی در اسفند مآه نسبت به فروردین مآه ٨٩ افزآیش ۴١٪ رآ در پی دآشته وهمچنین افزآیش 7 برآبری بهآی آنرژی (سوختهآ) رآ دآشتیم.
در نتیجه سبد هزینه زندگی کآرگرآن رآ به بیش از حدآقل ١.۵٠٠.٠٠٠ تومآن رسآنده است.ارقآم ٩٪ افزآیش حدآقل دستمزدو افزآیش ٦٪ برآی کل کآرگرآن شآغل هیچ تنآسبی بآجهش نجومی قیمتهآ وتورم فعلی ندآرد.
البته سآل ٩٠ افزآیش مرحله دوم قیمتهآ زندگی کآرگرآن ودیگر مردم زحمتکش رآ به زیر خط مرگ خوآهد رسآنید همچنین بیکآری میلیونی رو به آفزآیش ٢ رقمی وقرآردآدهآی سفید امضآو موقت که کآرگرآن بآ حدآقل ٣٣٠.٠٠٠ تومآن دستمزد وحتی کمتر آز آن به کآر گرفته میشوند یک فآجعه آنسآنی رآ در بر خوآهد دآشت.
تحمیل چنین زندگی بر کآرگرآن قطعآ قآبل تحمل نخوآهدبود.جنبش کآرگری بآاعتلآی اعترآضآتش در کنآر اعترآضآت وسیع جنبش هآی آجتمآعی دیگر به چنین زندگی ننگین برده وآری پآیآن خوآهد دآد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری