افق روشن
www.ofros.com

!رضا خندان را آزاد كنید


كانون نویسندگان ایران                                                                                 پنجشنبه ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٩


بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران درباره‌ی ادامه‌ی بازداشت رضا خندان

نزدیك به چهار ماه از بازداشت رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران كانون نویسندگان ایران، می‌گذرد؛ حال آن كه در آخرین روزهای سال گذشته مرجع بازداشت‌كننده برای او قرار وثیقه صادر كرده، و با سپردن وثیقه از سوی خانواده‌ قانوناً مانعی برای آزادی او وجود نداشته است. اما به‌رغم همه‌ی این تشریفات ظاهری، خندان هم‌چنان در زندان به سر می‌برد، و این نشان می‌دهد كه تصمیم‌گیری نهایی با مراجعی غیر از مراجع قضایی است. پذق| رضا خندان جز فعالیت در نهادی غیردولتی برای دفاع از حقوق كودكان كار و خیابان، و عضویت در كانون نویسندگان ایران گناهی ندارد. كانون نویسندگان ایران، با نگرانی از شرایط جسمی رضا خندان در زندان، خواهان آزادی فوری و بدون ‌قید و شرط او است.

كانون نویسندگان ایران

٢١ اردیبهشت ٨٩