افق روشن
www.ofros.com

رضا خندان هم چنان در بازداشت به سر می برد


بیانیه مشترک                                                                                             یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٩

رضا خندان، نویسنده و پژوهشگر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و یکی از یاران و همکاران کوشای علی اشرف درویشیان در رابطه با گردآوری فرهنگ مردم ایران، نزدیک به چهار ماه است که به خاطر نوشتن و کوشش در امر فرهنگ و ادبیات و دفاع از «کودکان کار و خیابان» در زندان رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به سر می برد.
دستگیری رضا خندان، نمونۀ دیگری است از سرکوب خشن ادبیات، هنر، فرهنگ و کوشش های انسانی و اجتماعی در جامعۀ ما. نفس نوشتن از سوی کسانی که در راستای سیاست های ارتجاعی و جنایت کارانه جمهوری اسلامی حرکت نمی کنند، خود به خود جرم است و نویسندگانی که دارای برد اجتماعی و اثر گذاری در زمینه فرهنگی و اجتماعی هستند، باید منتظر روزی باشند که دستگیر شوند و زیر شکنجه و محدویت آزادی قرار بگیرند. از همین رو ست که رژیم جمهوری اسلامی حتی در نمایشگاه کتاب خود ساخته -اش در پی آن است تا با حذف دگراندیشان و فشار بر نویسندگان آزاده، جامعه را از حضور آنان محروم کند و سدی در برابر فرهنگ ورزی و گسترش آزاد اندیشه و بیان به وجود آورد.
اما تاریخ زندگی بشری چنین سیاست و کرداری را محکوم به شکست کرده است.
بیانیه کانون نویسندگان در ایران در رابطه با دستگیری رضا خندان حاکی از آن است که: «رضا خندان جز فعالیت در نهادی غیردولتی برای دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، و عضویت در کانون نویسندگان ایران گناهی ندارد. کانون نویسندگان ایران، با نگرانی از شرایط جسمی رضا خندان در زندان، خواهان آزادی فوری و بدون ‌قید و شرط او است.»
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، بازداشت رضا خندان را به شدت محکوم می کنند و خواهان آزادی فوری او هستند. جمهوری اسلامی، این رژیم فاسد، از زندانی کردن و زیر شکنجه بردن و مورد تجاوز قرار دادن و اعدام انسان های آزادی خواه و فرهنگ ورز و همه کسانی که از حقوق انسانی خود برای یک زندگی بهتر و بدون فشار و سرکوب و بهره کشی و سانسور و خفقان دفاع می کنند، سودی نخواهد برد و سرانجامی جر فروافتادن درژرفای نکبت و سیه روزی نخواهد داشت.

کانون نویسندگان ایران در تبعید - انجمن قلم ایران در تبعید

بیست و پنجم اردیبهشت ١٣٨٩