افق روشن
www.ofros.com

آدم دزدی و بازداشت از سوی پاسداران جمهوری اسلامی

بیانیه مشترک                                                                                               چهارشنبه ١۴ بهمن ۱٣٨٨

جمهوری اسلامی، رضا خندان یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را در تاریخ شنبه ٩ بهمن ربود و دو روز پس از آن در ۱۲ بهمن، علیرضا ثقفی یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان را بازداشت کرد.
رضا خندان افزون بر عضویت در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، همراه علی اشرف درویشان مشغول گردآوری فرهنگ ١٨ جلدی «فرهنگ افسانه های مردم ایران» بود و علیرضا ثقفی نیز به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه امسال به بی دادگاه جمهوری اسلامی رفته، ولی حکمی برایش صادر نشده بود.
کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید، درباره حفظ جان و سلامت رضا خندان و علیرضا ثقفی به شدت نگران است و این اقدام را نشانه دیگری از بازداشت ها و آدم ربائی جمهوری اسلامی و قتل نویسندگانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پویند ارزیابی می کند.
واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در کنار افزایش فشار سیاسی بر جامعه، به سرکوب آشکار تظاهرات، شلیک به مردم بی دفاع که با دست خالی به خیابانی می آیند، اعدام دستگیرشدگان اخیر، صدور حبس های سنگین، اقدام به دستگیری بدون دلیل و بهانۀ زندانیان سیاسی پیشین و اقلیت های مذهبی و بار دیگر ربودن نویسندگان اقدام کرده است.
جمهوری اسلامی می کوشد در آستانۀ ٢٢ بهمن، مردم را از زبان در دهان داشتن و سخن گفتن بازدارد. کابوس حضور مردم در خیابان و اعتراض به بی داد و نبود آزادی، رژیم را آشفته سر به جان آن ها انداخته و واداشته است تا با دست زدن به سرکوب و توطئه و آدم ربائی و ارعاب، وجود ضدآزادی و پوسیده خود را به عنوان سکان دار حیات اجتماعی مردم ایران جا بزند؛ اما آزادی اندیشه و بیان و دست شستن از خواست برحق یک زندگی انسانی ناممکن است.
مردم سخن می گویند و کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، هم صدا با هموندان خود در ایران صدای خود را در برابر این نابکاری ها بلند می کنند و اعتراض مردم ایران را به گوش مردم جهان می رسانند.

کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید

دوم فوریه ٢٠١٠