افق روشن
www.ofros.com

تهدیدهای جدید علیه فعالان کارگری


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۹۱

در آستانه ی روز زن و در سالگرد روزي که با یاد کشتار کارگران زن صنایع نساجی در شهر شیکاگو در سال ١٨٨٦، همه ساله برگزار می شود، مقامات انتظامی و امنیتی حملات جدیدی را علیه فعالان کارگری سازمان داده اند.
دستگیری تعدادی از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری (علی آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد) در شهر سنندج، در راستای تهدیدهای هر ساله، برای جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسمی است.
هم زمان هک و محو وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، نشانگر برنامه ریزی برای ایجاد محدودیت های جدید در برابر دفاع از حقوق کارگران و زنان است. بارها مقامات امنیتی بی تاثیر بودن این اقدامات را در جهت گسترش فعالیت های کارگری و دفاع از حقوق زنان امتحان کرده اند. اما هم چنان بر این گمان باطل هستند که این اعمال، ندای آزادی خواهی و دفاع از حقوق زحمت کشان را خاموش می کند. غافل از این که تا ظلم و ستم و بی حقوقی اکثریت قاطع مردم این دیار ادامه دارد، مبارزه و حق طلبی و خواست دگرگونی نظام سرمایه ، هم چنان پابرجا خواهد بود.
ما ضمن محکوم کردن این اعمال خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه دستگیرشدگان و رفع محدودیت های اعمال شده بر مدافعان حقوق کارگران و زنان هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

۲۰ اسفند ۱۳۹۱