افق روشن
www.ofros.com

سومین نشست ایجاد تشكل سراسری كارگری

در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز برگزار شد

کانون مدافعان ...                                                                                                یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳

در این نشست ضمن تایید فعالیت‌های قبلی در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن، بر گسترش هر چه بیشتر این تلاش‌ها در جهت ایجاد تشكل سراسری تاكید شد.
هم چنین ضمن بررسی و بحث در باره شرائط موجود در نظام سرمایه دای جهانی و همچنین تحركات این نظام در چنین شرائطی در منطقه خاورمیانه و به خصوص ایران، بر ضرورت بیشتر در ایجاد تشكل سراسری كارگران تاكید شد و مسائل زیر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
١- تغییرات اوضاع منطقه وایجاد گروه‌های مسلح حفظ نظام سرمایه داری نظیر داعش و مزدوران مسلحی همانند آن و سركوب نیروهای مستقل ومترقی و كارگری در منطقه، ضرورت ایجاد تشكل سراسری كارگری را بیشتر نمایان می‌كند.
٢- توافق‌های اخیر میان حكومت‌گران در ایران و نظام جهانی سرمایه‌داری و گسترش هر چه بیشتر ساز و كارهای استثماری، ورود شركت‌های بین‌المللی، بر ضرورت هر چه بیشتر استثمار نیروی كار تاكید دارد. دفاع بی چون و چرای دولت‌مردان از نظم و نظام سرمایه‌داری در سال گذشته كاملا مشهود و غیرقابل انكار است و در نتیجه در این میان اتحاد و همبستگی نیرو‌های كارگری در این زمینه ضرورت خود را بیشتر نشان می‌دهد.
٣- اعتراضات وسیع كارگری در دوره‌ی اخیر نظیر اعتراضات در پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی، صنایع و معادنی نظیر بافق و معدن سنگرود، و همچنین اعتراضات در لوله‌سازی صفا، واگن پارس و كاشی گیلانا و… بیانگر آن است كه هر روزه تضاد‌های نیروی كار و حافظان نظام سرمایه‌داری بیشتر و حادتر می‌شود و در كنار آن تحمیل حداقل دستمزد زیر خط فقر بر كارگران و غارت اموال كارگران در سازمان تامین اجتماعی، بر ضرروت دفاع هماهنگ از حقوق كارگران تاكیدی مجدد است.
۴- تحركاتی نظیر اسید‌پاشی به صورت زنان برای ایجاد جو ارعاب و مقابله با آزادی زنان و خانه نشین كردن آنها است. ما ضمن محكوم كردن این اعمال خواهان مقابله با چنین اعمالی به صورت سراسری هستیم. از نظر ما این اعمال سازمان‌یافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بیشتر گسترش دهند.
۵- حاضرین در این نشست ضمن تاكید بر ضرورت پیشرفت تشكل‌های كارگری متناسب با درجه رشد و جنبش كارگری تاكید داشتند كه ایجاد تشكل سراسری كارگری در این مرحله از پیشرفت جنبش كارگری اجتناب‌ناپذیر است و این امر متكی بر نقد و بررسی عمیق از فعالیت‌های گذشته تشكل‌های كارگری است و هیچگونه تقابلی با تشكل‌های موجود كارگری ندارد.
نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل زیر برای ما بفرستید vahdatkargary@gmail.com

کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخ انتشار: اکتبر ٢٦, ٢٠١۴