افق روشن
www.ofros.com

حکم دادگاه را در باره فعالان سندیکای نیشکر هفت تپه محکوم می کنیم

کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                        یکشنبه ۲٦مهر ۱٣٨٨

دادگاه تجدید نظر، احکام صادره در باره اعضای سندیکای هفت تپه را مبنی بر محکومیت آنان به حبس تعزیری تایید کرد. اعضای سندیکای هفت تپه که جرمی به جز دفاع از حقوق غیر قابل انکار همکاران کارگر خود ندارند، به آن دلیل محکوم می شوند که خواهان ایجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از اجحاف به آنان و تعطیلی کارخانه و خصوصی سازی آن هستند.
تشکیل سندیکا که از ابتدایی ترین حقوق کارگران در تمام دنیا است گویا برای کارگران ایران جرم است. درخواست حقوق های چند ماه به تاخیر افتاده کارگران گناهی است که با زندان پاسخ داده می شود. این همه ستم و نامردمی بر حقوق کارگران و زحمتکشان با چه منطقی است؟ کارگران و زحمتکشان که اصلی ترین پایه های تولید و گردش زندگی اقتصادی جامعه هستند درهیچ نقطه ای از دنیا به این شکل مورد ستم و استثمار قرار نمی گیرند.
ما ضمن محکوم کردن صدور چنین احکامی در حق کارگران عنوان می کنیم که صدورچنین احکامی نه تنها کارگران را برای رسیدن به خواسته های برحق خود مایوس نکرده، بلکه باعث افزایش خشم ونفرت آنان از این گونه اعمال سود محور است که هیچ گونه حقی برای اصلی ترین مالکان وصاحبان ثروت اجتماعی قایل نیست.

کانون مدافعان حقوق کارگر