افق روشن
www.ofros.com

دیدار با نیما و بهنام ابراهیم زاده


كانون مدافعان - جمعیت دفاع                                                                          دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۹٢

دیداراعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و کودکان کار با بهنام و نیما ابراهیم زاده

اعضای جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان وتعدادی از کودکان کارو خیابان این جمعیت واقع در پاسگاه نعمت اباد تهران امروز دوشنبه در بیمارستان محک با نیما فرزند بیمار زندانی دربند بهنام ابراهیم زاده دیدار کردند اعضای جمعیت به همراه خود تعدادی از کودکان کار این مرکز را نیز برای دیدن فرزند کارگر معترض زندانی بهنام ابراهیم زاده به بیمارستان محک اورده بودند واز نزدیک با نیما این فرزند طبقه کارگر دیدن کردندنیما در کنار فعالین حقوق کودک وکودکان کار بیش از یک ساعت سپری کرد هریک از کودکان ضمن معرفی خود از نحوه کار کردن واینکه از چند سالگی مجبوربودند به کار مشغول شوند صحبتهای کردند جبار کودکی بود که در این دیدار از کار سخت وطاقت فرسای خود واینکه چگونه توانسته در کنار فعالین این مرکز هم کار کند وهم دیپلم خود را بگیرد توضیحاتی داد دیگرکودک این جمعیت به نام کبیر از کار ودستفروشی در مترو وخیابانها واینکه هم کار می کند ودر س می خواند صحبت کرد نیما نیز از مریضی خود واینکه چگونه در نبود پدر به مریضی دچار شده اما شجاعانه با این مریضی مقابله می کند ودر کنار این سعی دارد تحصیل ودرس خود را نیز ادامه بدهد برای فعالین کودک وکودکانی که به دیدن نیما امده بودند توضیع داداعضای جمعیت دفاع از کودکان وکودکان کار این مرکز از زحمات بیدریغ بهنام واینکه همواره حتی در درون زندان صدای کودکان بوده نهایت تشکر وقدر دانی خودشان را ابراز داشته وبرای نیمای عزیز نیز آرزوی بهبودی هرچه سریعتر کردندوبار دیگر بر حمایت همه جانبه برای بهبودی نیما تاکید کردندو همواره بر حمایتهای خود از این خانواده ادامه خواهند داد بهنام ابراهیم زاده به گرمی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار وکودکان این مرکز استقبال کرد.

اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان وکودکان کار

********************

دیدار اعضای كانون مدافعان حقوق كارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با نیما وبهنام ابراهیم زاده

اعضای كانون مدافعان حقوق كارگر وتعدادی از اعضای كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری برای چندمین بار با نیما وبهنام ابراهیم زاده دیدار كردند وبار دیگر همچون گذشته تاكید كردند كه برای بهبودی نیمای عزیز ازهیچ كوشش وتلاشی دریغ نخواهند كرد وهمواره در كنار این خانواده خواهند بود بهنام ابراهیم زاده نیز به گرمی از اعضای كانون وكمیته پیگیری از اینكه پیوسته ومداوم حتی در زمان بازداشتشان زمانی كه دادگاه محكومیت بیست سال حبس را برای وی در نظر گرفته بود وچه در زمان حال كه تنها فرزندش نیمای عزیز در بستر بیماری است وی را تنها نگذاشته اند نهایت سپاس وتشكر وقدردانی خود را ابراز داشت وبه گرمی از انان استقبال كرد

كانون مدافعان حقوق كارگر