افق روشن
www.ofros.com

بیانیه شماره یک

کارگران خبازی های سنندج و حومه

کارگران خبازیهای سنندج                                                                                   یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۹٢

بیانیه شماره یک
اهالی محترم شهر سنندج

همان گونه که مستحضر هستید بیش از دو ماه از سال جدید گذشته است وهنوز دستمزد ما کارگران خباز تغییری به خودندیده است.
این عدم افزایش دستمزد در حالی است که مطلع شده ایم انجمن صنفی کارگران خباز طی نامه نگاری هایی که در باره افزایش دستمزد کارگران خباز با نهاد های مربوطه داشته است, بدون پاسخ مانده وتلویحا به نمایندگان کارگران اعلام گردیده که تنهادر صورتی گران شدن قیمت نان می توانند دستمزد انها را افزایش دهند.
بحث در باره گران شدن نان در شرایطی بیان می گردد که فقر وگرانی زندگی احاد مردم علی الخصوص کارگران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
ما کارگران خباز ضمن اینکه خواهان عدم افزایش قیمت نان می باشیم , می خواهیم دستمزدهایمان بر اساس مواد مندرج در قانون کار افزایش و احراز گردد.
به همین خاطر ما کارگران خباز تا سیزده ام خردادماه به نهاد های مربوطه فرصت خواهیم داد تا نسبت به افزایش دستمزد کارگران خباز بر اساس اخرین مصوبه شورای عالی کار که در مورخه ۲۱ اسفند ۱٣۹۱ تصویب شده؛ اقدام نمایند.
در غیر این صورت روز دوشنبه سیزده ام خرداد دست از کارهای خود خواهیم کشید واز مردم شریف شهر سنندج می خواهیم به دلیل اینکه در این روزها دچار کمبود نان نشوند به ذخیره سازی نان مصرفی خود افدام نمایند.

کارگران خبازی های سنندج و حومه