افق روشن
www.ofros.com

بدون شرح و برای اطلاع جنبش کارگری


از طرف یک کارگر                                                                                               شنبه ١١ تیرماه ١٣٩٠