افق روشن
www.ofros.com

خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی می باشند


کارگران ایران خودرو                                                                                          پنجشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٠

کارگران ایران خودرو هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و تمامی زندانیان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانیان می باشند.
زندان نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
ما کارگران ایران خودرو وجود هرگونه زندان سیاسی راغیر قانونی می دانیم
ما هر گونه اعدام وشکنجه را محکوم می کنیم
زندانهای سیاسی نابود بایدگردند
انسانها آزادند با هر نوع اندیشه وتفکر آزادانه در جامعه زندگی کنند
ما خواهان آزادی فوری وبدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی وبخصوص کارگرانی زندانی هستیم
تا زندان سیاسی است
زندانی سیاسی نیز خواهد بود
پس بکوشیم زندانهای سیاسی بر چیده شوند

زنده باد آزادی

جمعی از کارگران ایران خودرو - بیست وچهارم خرداد ٩٠