افق روشن
www.ofros.com

مردم آزادیخواه و عدالت طلب ایرانی مقیم سیدنی


کمیته همبستگی - استرالیا                                                                                   یکشنبه ٢١ خرداد ١٣٩١

در هفته همبستگی با زندانیان سیاسی و کارگران زندانی به کمیپنی که از طرف نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران فراخوان داده شده، بپوندید. این هفته ای است که ما مدافعین آزادی و عدالت اجتماعی تلاش خود را در جهت آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در رژیم جمهوری اسلامی ایران از زندانی های رژیم اسلامی، متحدانه ترسازمان خواهیم داد. به همین مناسبت کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در راستای این فراخوان سرتاسری تجمع اعتراضی را به مدت سه ساعت برگزار می کند.

زمان: جمعه ١۵ جون ٢٠١٢ از ساعت ٣ تا ٦ بعداز ظهر

مکان: جلوی تاون هال سیتی خیابان جورج

اطلاعات بیشتر: طاهر پرتوی 0413489420

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا