افق روشن
www.ofros.com

دستگيرى محمد جراحى

زندانی کردن کارگران را محکوم می کنیم


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                               پنجشنبه ٩ تیرماه ١٣٩٠

محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری که اخیراً با تاکسی امرارمعاش می کرد و پس از تصادف نتوانست تاکسی خود را تعمیر کند و مجبور شد با کارگری در قهوه خانه امرار معاش نماید توسط ماموران وزارت اطلاعات سر کارش دستگیر شده است و هم اکنون در زندان تبریز باز داشت است. محمد جراحی در سال ١٣٨٦ نیز دستگیر شده و به ۴ ماه زندان محکو گردیده بود ولی با تلاش و کمک فعالین کارگری تبریز قبل از اتمام محکومیتش از زندان آزاد شد.

در همین حال خبر رسیده است سید ... از کارگران شرکت قطارهای صبا خطوط تبریز مشهد که کارگران این شرکت دردو سال گذشته دو اعتصاب موفق داشتند به اتهام تحریک کارگران هم زمان با محمد جراحی سر کارش دستگیر شده است.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری و اذیت و آزار کارگران و آزادیخواهان خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمد جراحی و سید ... هستیم اخبار تکمیلی به محض دریافت ارائه خواهد شد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

١٠/۴/١٣٩٠

جهت اطلاع بیشتر

دستگيرى فعال کارگرى محمد جراحى را محکوم کنيد
و خواهان آزادى فورى او و ديگر فعالين کارگرى شويد!
همکاران گرامى، کارگران جهان!
به اطلاع ميرسانيم که محمد جراحى فعال کارگرى اهل تبريز، ٤٨ ساله، و عضو کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى، روز ٣٠ خرداد بدنبال احضاريه شعبه ١١ اجراى احکام دادگاه انقلاب دستگير و روانه زندان شد. اين فعال کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از خود و تفهيم اتهام به ٤ ماه زندان محکوم شده است.
لازم به ذکر است که محمد جراحى سال گذشته صرفا بدليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پايمال شده آنان و همچين مطالعه نشريات علنى کارگرى، توسط اطلاعات حکومت دستگير و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثيقه آزاد شد. بدنبال زندانى کردن همکار ما محمد جراحى تاکنون خانواده ايشان عليرغم مراجعات مکرر موفق به ديدار و کسب خبرى از وى نشده اند. بدينوسيله ما نگرانى مان را از وضعيت محمد جراحى اعلام ميکنيم و خواهان تلاش شما هم طبقه اى هايمان براى آزادى فورى او هستيم. فعالين کارگرى جرمى مرتکب نشدند. آنها از حقوق حقه کارگران دفاع ميکنند. حقوقى که در دنيا برسميت شناخته شده و جمهورى اسلامى نيز روى کاغذ آنها را پذيرفته اما فعالين کارگرى را به "جرم" دفاع از حقوق کارگران دستگير و زندانى ميکند.
ما خواهان آزادى فورى محمد جراحى و توقف فشارها و تهديدها و پرونده سازيها براى فعالين کارگرى هستيم. برخوردارى از حق تشکيل سازمانهاى مستقل کارگرى و اعتصاب و آزادى ابراز وجود سياسى حق ما کارگران است و بايد برسميت شناخته شود.
محمد جراحى آزاد بايد گردد!
کميته دفاع از محمد جراحى
يکشنبه ٢ تيرماه ٨٧ برابر