افق روشن
www.ofros.com

از فراخوان ۵ سندیکای فرانسه پشتیبانی میکنیم


همبستگی با جنبش ... ـ پاریس                                                                               دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹٢

در حمایت از حقوق کارگران ایران از فراخوان ۵ سندیکای فرانسه پشتیبانی میکنیم

هر ساله در ماه ژوئن، اجلاس سالانه ی سازمان جهانی کار در ژنو با حضور نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و کارگران آغاز می شود. در چنین اجلاسی همواره توازن قوا به نفع نظام سرمایه داری و بر ضد منافع کارگران است. زیرا دولت ها و کارفرمایان منافع مشترکی دارند و با اتحاد یکدیگر، وزنه ی کارگری کاملا نقصان می یابد. از طرف دیگر در بسیاری از کشورها نمایندگان واقعی کارگری در این اجلاس شرکت ندارند، بلکه بروکرات ها و گماشتگان قلابی کارگری که مورد تأیید دولت ها و کارفرمایان جوامع خویش به عنوان نماینده ی کارگران حضور می یابند و اگر بخواهیم سندیکاهای زرد کارگری را به این مجموعه بیافزائیم، مشاهده می شود که توازن قوا به نفع کارفرمایان همواره سنگینی می کند و سازمان جهانی کار به طور کامل از رویکرد یاد شده دفاع می نماید، چرا که خود آن را بر اساس منافع دراز مدت سرمایه داری اینگونه ابداع نموده است. ولی در سازمان جهانی کار میلیون ها کارگر از طریق اتحادیه هایشان عضویت دارند و این مسئله ما کارگران را برآن می دارد که برای دفاع از حقوق کارگری و جهت اعتراض به نابرابری های موجود، در ژنو حضور یابیم و مطالبات هم طبقه ای های خود را به فریاد آوریم و در پی آن با افشاگری سیستمی که در جهت منافع سرمایه داری گام می نهد و حقوق واقعی کارگران ایران را نادیده می گیرد تلاش نمائیم. پذق| از سال ٢٠١١، سازماندهی آکسیون مقابل ساختمان اجلاس جهانی کار برای دفاع از منافع طبقاتی کارگران به عهده ی کلکتیو سندیکایی (متشکل از پنج سندیکای فرانسوی) قرار گرفت، پیش از آن حضور هر ساله ی ما در ژنو توسط نهادهای متفاوت کارگری ایرانی در خارج از کشور انجام می گرفت. امسال نیز نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، نمایندگان تقلبی کارگری را به سازمان جهانی کار گسیل می دارد تا استثمار شدید طبقاتی را علیه کارگران در نزد افکار عمومی جهانی پنهان دارد، زیرا نمایندگان کارگری مورد تأیید دولت و کارفرمایان، مطالبات واقعی را طرح نخواهند کرد و فقدان امنیت شغلی و نیز بیمه های اجتماعی کارگری از جمله جنایت آشکار به کارگران بخش های مختلف، قرار دادهای سفید امضای کار و نیز عدم رسمیت بخشیدن کاری و تقویت هر چه بیشتر قوانین ضد کارگری کار موقت و پیمانی، حقوق های معوقه ی کارگران و استفاده از نیروی کار کودک به ویژه در کارگاه هایی که کمتر از ١٠ کارگر دارد و تحت پوشش هیچ قانونی قرار نمی گیرد، همه ی اینها مخفی خواهند ماند. در نتیجه وظیفه ی ما کارگران در خارج از کشور، افشای بی امان اینگونه دستگاه های دروغ پراکنی است. بنابراین ما از فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسه پشتیبانی می کنیم و در دفاع قاطعانه از جنبش کارگری ایران در ١٣ ژوئن در ژنو خواهان اخراج نمایندگان دروغین کارگری از اجلاس سازمان جهانی کار هستیم.

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

s.mouvement@gmail.com

١٠ خرداد ١٣٩٢ ـ ٣١ مه ٢٠١٣