افق روشن
www.ofros.com

لغو شب همبستگی با کارگران زندانی


حزب کمونیست - کانون همبستگی                                                                          پنجشنبه ٢٩ تیر ١٣٩١

متأسفانه باید به اطلاع برسانیم که برنامۀ شب همبستگی با کارگران زندانی در تاریخ شنبه ٢٨ ژوئن در کلن، فعلاً لغو شده و به تعویق افتاده است.
علت این است که مسئولین سالن قبلاً محل را در اختیار گروه دیگری گذاشته بودند و اشتباهاً مسئول دیگری به ما هم قول سالن را داده بود. به هر حال با عرض معذرت و شرمندگی به خصوص از مسئولین سایت ها و همچنین رفقایی که اطلاع رسانی کرده اند با سپاس از همکاری شان، تقاضا می کنیم اگر ممکن است، این توضیح را هم منتشر کنند، که احتمالاً مزاحمتی برای افرادی در آن روز ایجاد نشود که به سالن مراجعه کنند و برنامۀ ما نباشد با پوزش و سپاس مجدد

ز طرف کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران - غرب آلمان