افق روشن
www.ofros.com

کمیته همبستگی با مبارزات جنبش کارگری ایران- فنلاند


کمیته همبستگی ...- فنلاند                                                                                    سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩١

مبارزات و اعتراضات کارگری در سراسر جهان بر علیه فقر و نابرابری و استثمار نظام سرمایه داری روز به روز سیر صعودی دارد و همه روزه شاهد مبارزات جنبش کارگری در سراسر جهان برعلیه نظام سرمایه داری هستیم و این مبارزات نشاندهنده این واقعیت است که تنها آلترناتیو موجود برای غلبه برای همه نابرابری و برپائی نظامی عادلانه به رهبری طبقه کارگر است که می تواند به رنج و استثمار اکثریت جامعه خاتمه دهد.
جهان سرمایه داری از رهگذر استثمار طبقه کارگر سودهای کلان و نجومی نصیب خود کرده و فشار بحران های ناشی از تضادهای بنیادی جامعه سرمایه داری و سودجویی بی پایانش را بر زندگی و معیشت طبقه کارگر را با تحت عنوان" ریاضت اقتصادی" برطبقه کارگر تحمیل کرده است. در این دنیای وارونه هرروز فقر و تنگدستی بیشتری را بر طبقه کارگر و اکثریت بشر تهدیست تحمیل می شود و از این رهگذر دنیایی غیرقابل تحمل را مبتنی بر فقر و فلاکت و فساد و جنگ و کشتار و آوارگی برای اکثریت بشریت بوجود آورده است. این فشار در کشورهای از قبیل ایران با شدت و فشار بیشتری بر نام و سفره خالی هم طبقه ای هایمان سنگینی می کند.
اعتراضات و مبارزات کارگری در تقابل با این نظم وارونه در سراسر جهان رو به گسترش است و جنبش کارگری در ایران همگام با هم طبقه ای هایش در سراسر جهان، علیرغم سیاست سرکوب و خفقان حاکم بر ایران هر روزه با اعتراضات خود به سیاست های غیر انسانی حاکم بر ایران از طرف رژیم و سرمایه داران در مبارزه است. کارگران در حرکت های اعتراضی خود بر علیه وضع موجود نمی خواهند بیشتر از این بار سنگین بحران های اقتصادی و سیاسی و فشار ناشی از تحریم های اقتصادی را قبول کنند واین امر هر روز بیشتر در مبارزات صنفی و اجتماعی آنها خود را واضح تر نشان می دهد. کارگران نمی خواهند عوارض این نظم وارونه را بر دوش بکشند و از این رو هر روز بیشتر بر علیه تحمیل سیاست ریاضت و تعدیل اقتصادی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی می ایستند.
رژیم ضد کارگری اسلامی ایران که از اهمیت و جایگاه این جنبش در تحولات آتی سیاسی واقف است، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری در ایران و تشکل یابی طبقه کارگر از هیچ ترفندی غافل نیست و بی رحمانه اعتراضات و مبارزات کارگری را سرکوب می کند و با دستگیری و شکنجه و وثیقه ای کردن فعالین کارگری می خواهد مانع رشد و گسترش و تعمیق مبارزات حق طلبانه کارگران در ایران بشود.
علیرغم همه این فشارها فعالین کارگری روزانه و مستمر در تقابل با سیاست های ضد کارگری رژیم ایستاده اند و هر روز بیشتر به مبارزه مستقل و حق طلبانهشان ادامه می دهند. کارگران ایران برای دفاع از مبارزات و دستاوردهای مبارزاتی شان بیش از هر زمانی به ایجاد و گسترش تشکل های توده ای و مستقل خود نیاز دارند و هر روز بیشتر به این واقعیت پی می برند که تنها از این رهگذر است که می توان به خواست ها و مطالبات طبقاتی شان برسند.
کارگران ایران برای این مبارزه حیاتی شان تنها نیستند و صدایشان باید در همه جهان پژواک یابد. در پاسخ به این همبستگی کارگری ما جمعی از فعالین کارگری و چپ ساکن کشور فنلاند، در راستای حمایت از مبارزات برحق و اصولی جنبش کارگری ایران بر خود لازم دانستیم که فعالیت خود را متمرکز و نهادینه ساخته و با تشکیل "کمیته همبستگی با مبارزات کارگری در ایران" صدای حق طلبانه مبارزات کارگران ایران را به گوش مردم فنلاند برسانیم. ما در این نهاد مدافع جنبش کارگری ایران تلاش خواهیم نمود که با برگزاری آکسیونهای اعتراضی، تهیه خبر و ترجمه آن به فنلاندی و ارسال آن به اتحادیه ها و سازمانهای کارگری و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و نهادهای حقوق بشری و همچنین ایجاد صندوق جمع آوری کمک های مالی و جلب حمایت و پشتیبانی مردم کشور محل سکونت خود باشیم و همراه با دیگر فعالین کارگری و چپ در دیگر نقاط جهان به کارزار بین المللی حمایت از مبارزات کارگران ایران بپیوندیم.

زنده باد مبارزات کارگران ایران

سخنگوی کمیته: برهان دیوارگر

کمیته همبستگی با مبارزات جنبش کارگری ایران- فنلاند

۴ نوامبر ٢٠١٢

ایمیل کمیته: komitehf@hotmail.com