افق روشن
www.ofros.com

در محکومیت بازداشت فعالین کارگری در شهر بوکان


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      چهارشنبه ۶ دی ١٣٩١

کارگران!
شاهد هستید که در چند روز گذشته مجدداً فعالین متشکل در کمیته‌ی هماهنگی مورد حمله و بازداشت مامورین اداره اطلاعات قرار گرفته‌اند.
عباس هاشم‌پور فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی در اشنویه در تاریخ 5 دیماه به اداره اطلاعات احضار می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد. در تاریخ ۲۹ آذر ماه، هادی تنومند، جمال میناشیری، قاسم مصطفی‌پور، محمد کریمی و ابراهیم مصطفی‌پور از فعالین کارگری و اعضای کمیته‌ی هماهنگی در شهر بوکان در محل کار و زندگی بازداشت و روانه زندان می‌شوند.
این اولین بار نیست که فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی را بازداشت و زندانی می‌‌نمایند و آخرین بار هم نخواهد بود. دلیل این همه فشار چیست؟
جواب کوتاه و مختصر است؛ به دلیل ماهیت و رویکرد طبقاتی حاکم بر کمیته هماهنگی در ضدیت با نظام سرمایه‌داری. باور ما این است که نظام سرمایه‌داری نطامی بغایت استثمارگر است که با تقدس مالکیت خصوصی بی‌رحمانه‌ترین شرایط را به کارگران و مزد بگيران براساس ماهیت سود پرستانه تحمیل می‌کند. ما بارها اعلام کرده‌ایم وظیفه و رسالت فعالین کارگری متشکل در کمیته هماهنگی، کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، مبارزه با استثمار، دفاع از منافع طبقه کارگر و ... بوده و هست، و این را وظیفه روزانه خود در مبارزه با نظام سرمایه‌داری می‌دانیم. به این دلیل همیشه اعضای کمیته هماهنگی مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته‌اند.
ما اعضای کمیته هماهنگی در شهرهای سقز و بانه ضمن محکوم کردن بازداشت، احضار و تهدید فعالین کارگری، خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط هادی تنومند، جمال میناشیری، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور، محمد کریمی، پدرام نصرالهي و دیگر كارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.

اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سقز و بانه

۵ دیماه ١٣٩١