افق روشن
www.ofros.com

محاکمه‌ی رهبران کارگری ترکیه را محکوم می‌کنیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   دوشنبه ٢ خرداد ١٣٩٠

بر اساس خبرهای منتشره، دولت سرمایه‌داری ترکیه برای مقابله با جنبش کارگری در این کشور می‌خواهد جمعی از رهبران و فعالین کارگری را به پای میز محاکمه بکشاند. این کارگران که ١١١ نفر از فعالین و رهبران اتحادیه‌ای می‌باشند به جرم اعتراض و مبارزه در تاریخ ٢٠١٠ در پایتخت این کشور، آنکارا که در اعتراض و اعتصاب به پشتیبانی از ١٢ هزار کارگری انجام گرفت که در مدت یک شبانه روز از کار اخراج شده بودند. این هنگامی بود که شرکت تکل ( تنباکو ترکیه) خصوصی گردید.
کارگرانی که قرار است به اتهام شرکت در اعتراض‌های آنکارا محاکمه شوند، عبارتند از: سخنگوی اتحادیه کارگران خواربار، رستوان، هتل و کشاورزی بخش تر کیه (TEKGIDA-IS) مصطفی ترکل به همراه 4 نفر از کارمندان ملی اتحادیه و ١٢ نفر از روسای کنونی و سابق شاخه‌های مناطق مختلف مرکز ملی کارگران دیسک (DISK ) و دو نفر از رهبران بخش خدمات عمومی اتحادیه کسک (KESK ) و دیگر فعالین کارگری و فعالین اجتماعی. دادگاه این کارگران قرار است که در ۳ یونی (JOEN) ٢٠١١ برگزار شود.
دولت سرمایه‌داری ترکیه با محاکمه و سرکوب کارگران می‌خواهد از یک سو دستاوردهای تاکنونی طبقه‌ی کارگر این کشور را باز پس گیرد و از سوی دیگر مانع پیشروی جنبش کارگری شود. کارگران ترکیه سالهاست با اتکا به نیروی خود توانسته‌اند تشکل‌های کارگری را ایجاد کنند تا به دفاع از حقوق و مطالبات شان بپردازد. اما حاکمیت سرمایه‌داری ترکیه با راه‌اندازی این دادگاه، می‌خواهد گامی به سوی ممنوعیت مبارزات کارگری و جلوگیری از روند رو به رشد آن بردارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که جمعی از کارگران و فعالین کارگری ایران در آن متشکل هستند، ضمن پشتیبانی از اعتراض و مبارزه هم‌طبقه‌ای های خود در ترکیه، محاکمه جمعی از رهبران و فعالین کارگری این کشور را محکوم می‌کند. بدون شک طبقه‌ی کارگر ترکیه با اتکا به نیروی اتحاد و مبارزه خود و حمایت از تشکل‌های کارگری خود ساخته و همبستگی بین‌المللی کارگری، قادر خواهند بود که مانع تعرض سرمایه‌داری ترکیه شوند.

زنده باد اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٣ خرداد ١٣٩٠/ ٢۴ مه ٢٠١١

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=566