افق روشن
www.ofros.com

!زندانی کردن نمایندگان کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        دوشنبه ٢۵ آبان ۱٣٨٨

روز شنبه بیست و سوم آبان، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از سوی دستگاه قضایی، احضار و به زندان دزفول منتقل شد. او برای گذراندن دوران محکومیت خود به دیگر همکارانش، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر پیوست. آنها پیش از این از سوی دادگاه به اتهام های واهی به حبس محکوم شده بودند.
در شرایطی نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به زندان محکوم می شوند که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود مرتکب نشده اند. آنها در مقابل تهاجم صاحبان سرمایه به زندگی و معیشت شان، برای دریافت حقوق معوقه، پرداخت اضافه کاری و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، به مبارزه برخاستند. کارگران دستگیر شده ،نمایندگان واقعی و منتخب همکاران خود در هفت تپه هستند که در آبان سال گذشته، در انتخابات سندیکای کارگری این مجتمع تولیدی، برگزیده شدند تا مدافع حقوق پایمال شده آنها باشند. در مقابل اما کارفرمایان با ترفندهای مختلف و استفاده از تمام ابزارهای قانونی، فرا فکنی کرده و به مقابله با خواسته های برحق کارگران و تشکل مستقل آنها پرداختند. نتیجه اقدام های گسترده سرمایه داران در برابر مطالبات و خواسته های کارگران، منجر به زندانی شدن پنج نفر از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، دستگیری و زندانی شدن نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کند. ما خواستار آزادی هر چه زودتر این فعالین کارگری هستیم و اعلام می کنیم که همه کارگران زندانی باید آزاد شوند و هیچ فعال کارگری نباید تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار گیرد. دفاع از حقوق کارگران در مقابل تعرض سرمایه داران ، به کار و معیشت آنها، حق نمایندگان و فعالین کارگری است.
ما از همه کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر می خواهیم که برای آزادی بدون قید و شرط آقایان، علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و دیگر کارگران زندانی تلاش کنند. خانواده های این عزیزان نیاز به حمایت های همه جانبه و بخصوص کمک مالی دیگر کارگران در سراسر ایران دارند. با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود، از آنها پشتیبانی و حمایت کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۵ آبان ١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com