افق روشن
www.ofros.com

تقاضای کمیته هماهنگی برای کمک از رضا شهابی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     یکشنبه ٢٢ آذر ١٣٨٩


تقاضای کمیته هماهنگی از رضا شهابی

با خبر شدیم که رضا شهابی فعال شناخته شده و پرتلاش جنبش کارگری ایران و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد ، به اصرار جمع کثیری از فعالین کارگری ، اعتصاب غذای خود را از شکل خشک آن ، به اعتصاب غذای تر تغییر داده است.
این شرایط گرچه اندکی از خطراتی که جان این فعال جان بر کف و یار صدیق جنبش کارگری را تهدید می کند کاسته است،اما با این کار سلامتی وی همچنان در معرض تهدید و خطر قرار دارد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، ضمن هم صدایی با رضا شهابی در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندان که راهی جز اعتصاب غذا و اقداماتی از این دست را برای شمار روز افزونی از زندانیان سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی باقی نگذاشته است، از این فعال گرانقدر و موثر کارگری صمیمانه درخواست می کند تا به خواست ما و دیگر همرزمان اش در جنبش کارگری ، که به شدت نگران سلامتی او هستند،پاسخ مثبت داده و به اعتصاب غذای خود به طور کامل پایان دهد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١ آذر ١٣٨٩

www.khamahangi.com