افق روشن
www.ofros.com

تبرئۀ علی نجاتی از یک اتهام تکراری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    یکشنبه ۱٦ آبان ١٣٨٩

بنابر خبر رسیده به کمیته هماهنگی ،علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که پیشتر به تحمل ٦ ماه زندان محکوم شده و این مدت را نیز در حبس سپری کرده بود در روز یکشنبه١٦ آبانماه ٨٩ ابلاغیه ای رسمی از سوی دادگاه انقلاب ،مبنی بر تبرئه از اتهامات وارده به وی را دریافت نموده است.
قابل ذکر است که در دادنامه ی ابلاغی که به جلسه ی دادگاه مورخ ٨٩/٦/٣٠ استناد کرده نیز اشاره شده که ازآنجا که علی نجاتی بابت همین اتهامات یک بار دیگر و در پرونده ای جداگانه محکوم به تحمل حبس شش ماهه شده است لذا برای بار دوم ، وی از همان اتهامات و موارد تکراری تبرئه گردیده و قرار توقیف تعقیب علیه وی صادر شده است.
بدین ترتیب علی نجاتی که تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگری خود و دیگر همکارانش بارها مورد تعقیب و آزار نیروهای امنیتی و قضایی و نیز تحمل شش ماه حبس در زندان دزفول شده بود در دادگاه فوق الذکر از اتهامات تکراری ِمطروحه علیه وی که عبارت بودند از" تبلیغ علیه نظام از طریق تماس با گروه های معاند و مخالف نظام و تبدیل خواسته های صنفی به جریان علیه نظام و مصاحبه با رادیوهای بیگانه " تبرئه گردیده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک به علی نجاتی و خانواده ی وی ،خواستار توقف فوری هرگونه تعقیب قضایی و امنیتی علیه کارگران و فعالین کارگری و آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٦ مهر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com