افق روشن
www.ofros.com

!مهدی شاندیز را آزاد کنید

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

مهدی شاندیز در جریان بر گزاری مراسم اول ماه می (روز جهانی کارگر ) ١٣٨٨ در پارک لاله تهران همراه با تعداد کثیری از کارگران و فعالین کارگری بازداشت گردید . نامبرده در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرارگرفته و از آن زمان تا کنون ( حدوداً ٨ ماه ) در بازداشت به سر می برد . اخبار انتشار داده شده حاکی از آن است که نامبرده بارها در داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از وضعیت جسمانی و روحی نا مساعدی برخوردار است . براساس همین اخبار، مهدی شاندیز از زمان بازداشت تا کنون در سلول انفرادی به سر می برد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ادامه بازداشت و برخوردهای غیر انسانی و ضد کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری این فعال کارگری هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٦/١٠/٨٨

www.khamahangi.com