افق روشن
www.ofros.com

بازداشت سعید ترابیان و رضا شهابی را محکوم می کنیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    یکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩

بنا بر خبرهای منتشره در روزهای اخیر سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. در حالی این بازداشت ها صورت می گیرد که اعتصاب و اعتراض رانندگان اتوبوس نسبت به شرایط کار و ادامه بازداشت منصور اسالو رئیس هیت مدیره این سندیکا، شکل گرفته است.
ما بازداشت سعید ترابیان و رضا شهابی را محکوم کرده و خواستار آزادی منصور اسالو، ابراهیم مددی و دیگر کارگران زندانی هستیم. ایجاد و داشتن تشکل های کارگری برای دفاع از منافع و مطالبات طبقه کارگر، حق بی چون و چرا و برسمیت شناخته شده کارگران است و کسی نباید به این دلیل مورد پیگرد امنیتی و قضایی قرار بگیرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر

٢٢ خرداد١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com