افق روشن
www.ofros.com

!آیت نیافر در زندان است


مجموعه                                                                                                          شنبه ٣٠ مهرماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش‌های ارسالی به کمیته‌ی هماهنگی، آیت نیافر از فعالین جنبش کارگری، روز دوشنبه ٢۵ مهرماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و اکنون در زندان اوین تحت بازداشت است.
کمیته‌‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این اقدام مأموران سرمایه‌داری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

سی‌اُم مهرماه ١٣٩٠

****************

آیت نیافر، فعال کارگری ٢۵ مهر بازداشت شده است

بنا به خبر منتشر شده در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، آیت نیافر از فعالان جنبش کارگری، ظهر روز دوشنبه ٢۵ مهر ماه ١٣٩٠ در متروی شهرری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت آیت نیافر، غروب همان روز وی را به منزل اش منتقل، و پس از تفتیش منزل، کیس کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را نیز با خود بردند. آیت نیافر هم اکنون در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

****************

آیت نیافر از ظهر روز دوشنبه ٢۵ مهر ماه بازداشت شده است

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آیت نیافر از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ظهر روز دوشنبه ٢۵ مهر ماه ١٣٩٠ در متروی شهر ری توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.
بنا بر این گزارش مامورین امنیتی پس از بازداشت آیت، غروب همانروز وی را به منزل اش منتقل، و پس از تفتیش منزل، گیس کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را نیز با خود بردند. آیت نیافر هم اکنون در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت آیت نیافر، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری و تمامی کسانی است که به دلیل ابراز عقیده و آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ مهر ماه ١٣٩٠