افق روشن
www.ofros.com

نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیاز به حمایت دارند

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         سه شنبه ۵ آبان ۱٣٨٨

بنا بر اخبار منتشر شده، در روزهای گذشته پنج نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه به حبس محکوم شدند. بر این اساس از سوی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور، جلیل احمدی، هر یک به ٦ ماه حبس تعزیری و ٦ ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری پور به 4 ماه حبس تعزیری و ٨ ماه حبس تعلیقی، محکوم شدند. آنها در رابطه با اعتراض های کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٨٦، محاکمه شده بودند. علاوه براین در روزهای بعد از اعلام حکم از سوی دادگاه، این کارگران به کارخانه ممنوع الورد شدند. این در حالی است که آنها زیر فشار مالی هستند و شرایط سختی را پشت سر می گذارند.
نمایندگان منتخب کارگران نیشکرهفت تپه، فعالین کارگریی هستند که همگام با همکاران خود، در برابر تعرض سرمایه داران به زندگی و معیشت شان ایستادگی کرده و در دفاع از حق داشتن زندگی انسانی و مقابله با بی حقوقی به مبارزه دست زدند. در این راستا آنها برای دستیابی به مطالبات شان، طبق قوانین بین المللی کار مبنی بر داشتن تشکل مستقل کارگری و اصل ٢٦ قانون اساسی دولت ایران، اقدام به تشکیل سندیکای کارگری نمودند. بنابراین آنها جرمی جز دفاع از حق زیستن خود ندارند. وقتی که صاحبان سرمایه و کارفرمایان با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها و از طریق مختلف، مصائب فراوانی از جمله قرارداد موقت، اخراج و دستمزد پایین را به کارگران تحمیل می کنند و زندگی آنها را به فلاکت می کشانند، چه راهی جز مبارزه و اتحاد برای کارگران باقی می ماند؟
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه، کارگرانی هستند که از طرف همکاران خود انتخاب شدند تا برای رسیدن به خواسته ها ومطالبات آنها، تلاش کنند، اما متاسفانه امروز محکوم به حبس و ممنوع الورد به کارخانه شده و در نتیجه برای تامین امرار معاش خانواده های شان با مشکلات زیادی روبرو هستند. ما از همه کارگران، تشکل ها و نهادهای مدافع حقوق کارگری می خواهیم که به هر طریق ممکن از این کارگران زحمتکش حمایت و پشتیبانی کنند و خواستار برائت و بازگشت به کار آنها شوند. کار جزء لاینفک زندگی است و هیچکس حق گرفتن آن را ندارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن محکوم کردن اعلام حبس و اخراج کارگران نیشکر هفت تپه، خواستار رفع تعقیب و پایان دادن به زندانی شدن همه فعالین جنبش کارگری از جمله اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و دستگیر شدگان اول ماه مه ٨٨ است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۴/٨/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com