سایت کارگری افق روشن

www.ofros.com

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه برگزارشد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            شنبه ١٠ مرداد ۱٣٨٨

طبق آگهی مورخه ۱۶/۴/۱۳۸۸ مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه در روز چهارشنبه مورخه ۷/۵/۱۳۸۸ راس ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر در محل کتابخانه عمومی شماره یک واقع در خیابان ساحلی با شرکت اکثریت اعضای انجمن برگزار شد. ابتدا از طرف حضار شرکت کننده هیئت رئیسه انتخاب شد و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع وارد شور شد. کارگران مشکلات عدیدی که در این شرایط گریبانگیر آنان است مورد بعث و بررسی قرار دادند و در نتیجه موارد زیر به تصویب مجمع رسید.
۱- قرائت اساسنامه جدید از طرف رئیس هیئت مدیره.
اساسنامه قرائت شده مورد تصویب حضار قرار گرفت و در این مجمع مصوب شد هر زمان که انجمن توسط هیئت تسویه منحل اعلام گردد کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن به یک تشکل کارگری مشابه تحویل داده شود.
۲- گزارش هیئت مدیره و نحوه پیگیری افزایش دستمزد با توجه به گذشت ۵ ماه از سال ۱۳۸۸. مجمع مصوب کرد که هیئت مدیره برابر ماده ۱۴۲ قانون کار درخواستی تنظیم و آن را به اداره کار محل جهت انعقاد پیمان دسته جمعی ارسال کنند و همچنین تصویب شد که اگراز این طریق پیمان دسته جمعی منعقد نشد هیئت مدیره موظف است فراخوان به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دهند و در آن مجمع تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
۳- مجمع مصوب کرد که یک طومار با امضاء و مشخصات کامل کارگران شرکت کننده در مجمع از مسئولان شهرستانی و استان خواسته شود تا رئیس اداره کار وقت آقای نادر اردلان را به دلیل برخورد غیر انسانی با مراجعین و علی خصوص نماینده کارگران خباز آقای حیدر حسنی عزل کنند در غیر اینصورت هر گونه عواقب بعدی به عهده کسانی خواهد بود که از او دفاع می کنند. مجمع عمومی در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه بعداز ظهر به کار خود پایان داد. قابل ذکر است که انجمن از فرمانداری، شورای شهر، اتحادیه کارفرمایان و اداره کار دعوت به عمل آورده بود تا در این مجمع حضور به هم رسانند، اما جز نماینده اداره کار هیچ کدام از این ارگانها به این مجمع نیامدند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جمعه ۹ مرداد ۱۳۸۸

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com

komite.hamahangi@gmail.com