افق روشن
www.ofros.com

از مراسم گرامی داشت جان باختگان معدن مس خاتون آباد در سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ٨ بهمن ماه ١٣٩٠

روز جمعه مورخ ٧/١١/٩٠ تعدادی از اعضای کمیته­ی هماهنگی به همراه جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج با برپائی مراسم گرامی داشت یاد و خاطره ی جان باختگان معدن مس خاتون آباد، کشتار بی رحمانه ی کارگران را محکوم نموده و خواستار محاکمه ی عاملین و آمرین آن شدند.

مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد کارگران جان باخته­ی معدن مس خاتون آباد و تمامی انسان های جان باخته در راه آزادی، برابری و عدالت شروع شد و سپس بیانیه­ی کمیته­ی هماهنگی از طرف یکی از حاضرین قرائت گردید. به دنبال آن دو نفر از حاضرین با ایراد سخنانی در ارتباط با تاریخچه­ی مبارزات کارگران در تقابل با سرمایه و تعرض و تهاجم سرمایه­داری به صفوف طبقه­ی کارگر و نادیده گرفتن خواست ها و مطالبات بر حق آن ها، بر ضرورت مبارزه ی متشکل و آگاهانه ی کارگران در تحقق مطالبات طبقاتی خود تاکید ورزیدند.
در ادامه حاضرین با شور و شوق فراوان و با خواندن سرودهای کارگری مراسم را به پایان رساندند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری- ٧ بهمن ١٣٩٠