افق روشن
www.ofros.com

برای نجات جان محمود صالحی بشتابیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                سه شنبه ١١ خرداد ١٣٨٩

کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و انسان دوست!
محمود صالحی، یکی از رهبران سرشناس طبقه کارگر ایران، مدت هاست که از بیماری حاد کلیوی رنج می برد و در هفته های گذشته چنان حال وی رو به وخامت نهاده است که هیچ گونه درمانی برای مداوای وی موثر نبوده است و بنا به تشخیص پزشک متخصص و اوضاع نگران کننده جسمی وی، باید هرچه سریعتر مورد عمل جراحی جهت پیوند کلیه قرار بگیرد.
محمود صالحی، نه متعلق به خود، خانواده و دوستانش که گنجینه ایست که در دامن مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران پرورده شده است و هرگونه اتفاق سوئی برای او، ضایعه ای برای جنبش کارگری ایران خواهد بود. بدین وسیله ما از همه شما عزیزانی که می خواهند به محمود صالحی کمک کنند می خواهیم که با تمام توان طبقاتی و اراده انسانی تان به یاری ما برای نجات جان این دوست، همراه و رهبر جنبش کارگری ایران بشتابید و برای اهداء کلیه چه با همت و چه با قیمت با گروه خونی(o -) (او/منفی) یا هرگونه کمکی در این راستا در کنار ما قرار بگیرید.
لطفا با ما از طریق تلفن های زیر تماس بگیرید:

09188747104 و 08743236198

دست همه شما را به گرمی می فشاریم.

از طرف خانواده و دوستان محمود صالحی