افق روشن
www.ofros.com

!حمایت کارگران میدان بارسنندج از فراخوان مالی کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ۵ آذر ۱٣٨٨

ما ١٦ نفر از کارگران میدان بار سنندج که با جابجائی و تخلیه بار در میدان بار، گذران زندگی می کنیم ، از کارگران نیشکر هفت تپه با مبالغ ناچیز مان حمایت خواهیم کرد.
همانطور که میدانید ما با دستمز دی ناچیزکه بر اساس تخلیه بار حتی کفاف زندگی بخور و نمیر ما را نمی دهد زندگی خود و زن و بچه هایمان را تامین می کنیم . ما در شرایطی کار می کنیم که نه مشمول بیمه هستیم و نه اینکه بصورت رسمی کسی متعهد در قبال کار ما می باشد.
ما تعدادی از کارگران میدان بار سنندج با در یافت شماره حساب اعلام شده کارگران نیشکر هفت تپه فعلا ١٦٠٠٠٠ ریال به حساب آنها واریز کرده و تصمیم گرفته ایم که هر ماه و در صورت امکان با ا فزایش این مبلغ ازاین کارگران زندانی حمایت کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣/٩/٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com