افق روشن
www.ofros.com

جای کارگران در زندان نیست


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                                   دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹٢

به دنبال اعتراضات و پی گیری های کارگران پلی اکریل در جهت حفظ امنیت شغلی و احقاق حقوق خود روز پنجشنبه ٣٠ آبان چهار نفر از کارگران این کارخانه به نام جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری دستگیر و به زندان دستگرد در شمال شهر اصفهان منتقل شدند. این کارگران که به دنبال تصمیم مدیریت مبنی بر چند تکه شدن کارخانه و واگذاری بخشهای مختلف به شرکتهای جداگانه، شغل و زندگی خود را در خطر می بینند بارها به اشکال مختلف خواهان رسیدگی به مشکلات و مسائل کارگران این کارخانه شده اند اما به جای شنیدن پاسخ ۴ نفر از کارگران این کارخانه باز داشت و روانه زندان شدند و با گذشت ۴ روز از این واقعه هنوز هیج توضیحی از جانب مقامات مسئول در این خصوص داده نشده و به انحاء مختلف از پاسخگویی طفره رفته اند وهمچنان این کارگران زحمتکش در زندان به سر می برند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط این کارگران زحمتکش می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩٢/٠٩/٠٣