افق روشن
www.ofros.com

!حکم پنج سال زندان پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

پژمان رحیمی، یکی از فعالین کارگری در شهر اهواز و عضو" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" به دلیل فعالیت در راستای ایجاد تشکل های کارگری، که ابتدای ترین و بدیهی ترین حق کارگران است، به پنج سال حبس محکوم گردید .
مدت های مدیدی است که در دنیا ، ایجاد تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده و دولت ایران نیز به موجب مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار، این حق را به رسمیت شناخته است ،اما در عمل کارگرانی که دراین راستا اقدام می نمایند، بلافاصله مورد پیگرد و بازداشت قرار می گیرند.
در شرایطی که کارگران از وضعیت اقتصادی بسیار نابسامانی بر خوردار می باشند و ماهها پرداخت دستمزد آنها به تعویق می افتد و مورد استثمار قرار می گیرند ، در شرایطی که کارگران با دستمزد های زیر خط فقر ناچار به کار می شوند ، درحالی که فقرو گرسنگی، روز به روز بر سفره خالی آنان بیشتر سایه می اندازد ؛ این حق بسیار طبیعی کارگران و فعالین کارگری است که با ایجاد تشکل های کارگری به دفاع از منافع طبقاتی خود بپر دازند . پژمان رحیمی نیز به عنوان یک کارگر آگاه ، تلاش نموده است تا با هم طبقه ای های خود در راستای دفاع از مطالبات کارگران وایجاد تشکلهای کارگری گام بر دارد . شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز، پژمان رحیمی را به جرم مبارزه با فقر و استثمار، همکاری و ارتباط با کارگران نیشکر هفت تپه وکارگران لوله سازی اهواز و عضویت در انجمن فرهنگی هنری سایه ، همراه با ، محمد اسماعیلوندی ، دیگر فعال کارگر ی در شهر اهواز را به ٢ سال حبس تعزیری و سه سال حکم تعلیقی محکوم نموده است .
ما اعضای "کمتیه هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری" قویآ احکام صادره برای پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی ، رامحکوم کرده ، و خواهان لغو احکام صادره می باشیم .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۵/١٠/٨٨

www.khamahangi.com