افق روشن
www.ofros.com

حمایت از مبارزات و خواست‌های به حق

کارگران پتروشیمی ماهشهر، حمایت از جنبش کارگری است


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   شنبه ٩ مهرماه ١٣٩٠

«حمایت از مبارزات و خواست‌های به حق

کارگران پتروشیمی ماهشهر، حمایت از جنبش کارگری است»

بنا به گزارش دریافتی، کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر پس از پایان مهلت اعلام شده برای لغو کار شرکت های پیمانکاری ، که در روزهای پایانی اعتصاب کارگران این شرکت در فروردین ماه سال جاری، از جانب کارفرمای شرکت (مدیرعامل) و برخی مقامات و مسئولین ماهشهر ( فرماندار شهر) به کارگران وعده داده شده بود و خلاف وعده و عدم پاسخگویی آنان در این خصوص، از صبح روز چهارشنبه سوم مهر ماه دست از کار کشیده و در اطراف دفتر مرکزی این شرکت تجمع نمودند.این اعتصاب که به شکل یکپارچه و گسترده ای در این مجتمع و شرکت های تابعه آن جریان دارد، در هفتمین روز خود ــ شنبه نهم مهر ماه ــ به کمیته اعتصاب کارگران این مجتمع منجر شده است. کارگران این شرکت طی اطلاعیه هایی، ضمن اعلام شماره حسابی برای دریافت کمک های مالی از جنبش کارگری و تقاضا از تمامی کارگران و فعالین این جنبش، جهت ارسال آن شماره حساب، به همه کارگران و"دوستان" ( فعالین کارگری ) با بیداری وشهامتی ستودنی، آغاز به کارکمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر را اعلام نمودند.
کارگران مجتمع پتروشیمیمي ماهشهر، در بیانیه خود علت دست یازیدن به این اعتصاب و تشکیل کمیته ای در این رابطه اینگونه توضیح می دهند که:
" کارگران برای احقاق حقوق ومطالباتشان "، از جمله " لغو قراردادهای موقت . . . دست به اعتصابی بزرگ زده اند ". آنان درهمین بیانیه ، به درستی تأکید کرده اند که : " ما به این نتیجه رسیده ایم كه بدون ایجاد هماهنگی و تشكل یابی ، راه به جایی نخواهیم برد. حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد ، بدون ایجاد تشكل و سازمان یابی ، آن دستاورد پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ كرد. لذا در اولین قدم كمیته اعتصاب را برپا نموده ایم ". کارگران این مجتمع ، همچنین کارگران و نهادهای کارگری، در داخل و خارج خواسته اند که در صورت امکان، این کارگران را یاری رسانند . این کارگران همچنین در اقدامی ستودنی و درس آموز " صندوق کمک به اعتصاب کارگران این شرکت را راه اندازی کرده و از همه کارگران و تشکل های کارگری انتظار دارند که " به طورعملی آنان را در ایجاد تشکل مستقل شان ــ که آن را سندیکا نامیده اند ــ یاری رسانند "

کارگران آگاه و مبارز مجتمع پتروشیمی ماهشهر!
خبر" تشکیل کمیته اعتصاب کارگراناین شرکت "، همراه با تشکیل صندوقی برای کمک به کارگران اعتصابی و اعلام شماره حسابی برای جمع آوری این کمک ها ازهم طبقه ای های تان ، که تمامن در راستای "ایجاد انسجام و هماهنگی " بیشتر برای دست یابی به خواست ها و مطالبات برحق این کارگران صورت می گیرد، نمی تواند موجبات شادمانی و خوشحالی ما (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ) و تمامی کارگران، فعالین کارگری و انسان های آزادیخواه و عدالت طلبی که دل در گرو احقاق حقوق کارگران و اساسن رهایی این طبقه از وضعیت اسفبار و غیرانسانی موجود در نظام سرمایه داری بسته اند را فراهم نکند .همان گونه که به درستی تأکید کرده اید، مبارزات کارگران در اشکال و صور مختلف آن، بدون " هماهنگی تشکل پذیری و سازمان یابی " بخش های مختلف این طبقه، ره به جایی نخواهد برد و در صورت موفقیت های احتمالی در این جا و آن جا نیز پایدار نخواهد ماند. به ویژه اینکه شما بر لزوم ایجاد تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرمایان و نهاد های وابسته به سرمایه) جهت سمت و سو دادن مبارزات کارگران و حفظ دستاوردهای آنان، تأکید داشته اید. خبر تشکیل این کمیته "کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر" مطمئنن خبری دلگرم کننده و در عین حال آموزنده برای کارگران و جنبش کارگری ایران خواهد بود . نکته مهم و قابل اتکا در این اقدام برجسته این است که: کارگران این مجتمع، از عوامل و کارگزاران سرمایه و ارگان های وابسته به آن، کسب تکلیف نکرده اند که: اجازه می دهند کمیته اعتصاب کارگران این شرکت را برای پیگیری خواست ها و مطالبات شان، تشکیل دهند ؟ شما آگاهانه و با چشم بیدار و صد البته با اتکا به نیروی جمعی، هماهنگ و یکپارچه کارگران تصمیم گرفتید و آن را ایجاد کردید و سپس اعلام نمودید که : " این بیانیه آغاز به كار كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر است . . . "این اقدام شما در این خصوص، به نوبه خود می تواند برای جنبش کارگری ایران بسیار درس آموز و تاثیر گذار باشد . شما در عین حال راه را نشان داده اید .
همچنین اقدام شما در" تشکیل صندوق اعتصاب" و تقاضای علنی، شفاف و صادقانه برای دریافت کمک های مالی برای کارگران اعتصابی که بدون تأمین آن موفقیت و پیروزی در یک اعتصاب کارگری به امر دشواری تبدیل خواهد شد، همین طور نشان از سلامت و صداقت شما در جنبش کارگری دارد. تجربه این جنبش ،به ویژه در سال های اخیر نشان داده است که نحوه دریافت کمک های مالی و منابع تأمین آن تا چه حد می تواند بر ادامه کاری، استقلال و سلامت جنبش کارگری و رهبران عملی این جنبش تأثیرگذار بوده و در پراکندگی و عدم انسجام و یا گستردگی و انسجام درونی آن مؤثر واقع شود . خوشبختانه شما به شکل شفاف و بی ریایی که قطعن نشان از سلامت و در عین حال هوشمندی شما دارد، رو به جنبش کارگری از کارگران و تشکل های کارگری و هم طبقه ای های خود خواسته‌اید که در این خصوص نیز به شکلی عملی صندوق اعتصاب و کارگران اعتصابی را یاری رسانند. باور ما بر این است که این اقدام صادقانه شما می تواند به سهم خود در این زمینه نیز راه گشا و آموزنده باشد .
بدیهی است در شرایطی که مبارزات کارگران این شرکت، میرود تا با اتکا به آگاهی، انسجام و قدرت تشکل یابی آنان خواستها و مطالبات بر حق خویش را دایر بر " لغو قراردادهای موقت و اسارت بار کار" و نفی شرکت های پیمانکاری " ــ که در واقع یکی از خواست ها و مطالبات مبرم جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران نیز هست ــ به عوامل و کارگزاران سرمایه تحمیل کند و رو در رو با عوامل سرمایه، آن مطالبات را به کرسی بنشانند. وظیفه کلیه کارگران، فعالین و تشکل های کارگری است که به هرشکل ممکن از مبارزات کارگران این شرکت حمایت و پشتیبانی نموده و دفاع از خواست و مطالبات برحق آنان را به ویژه در ارتباط با " لغو قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری " وجهه همت خود سازند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز خود را ملزم می داند تا با آنچه که در توان دارد از این کارگران و خواست ها و مطالبات آنان پشتیبانی به عمل آورده ، با همه توان در این راستا تلاش کند.
یاد آوری این نکته در همینجا ضروری است که متقابلن توجه و درس آموزی از مبارزات تاکنونی طبقه کارگر ایران و به ویژه فعالیت ها و مبارزات آنان در چند سال اخیر، می تواند تجارب ارزشمندی برای کارگران این شرکت در بر داشته باشد. تاحتی المقدور از تکراراشتباهات گذشته جلوگیری شود و مبارزات این طبقه درآینده با هزینه های کمتر، دستاوردهای بیشتری را به ارمغان آورد. کارگران خود به درستی به این امر واقفند که مسائل و موضوعات مبتلا به این طبقه به شدت با هم مرتبط بوده و حمایت کلیه کارگران از مبارزات یکدیگر که اینجا و آنجا شکل می گیرد، می تواند متضمن موفقیت های هرچه بیشتری برای آنان باشد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠ . ٧ . ٩٠