افق روشن
www.ofros.com

زندانی کردن کارگران، هراس نظام سرمایه داری از جنبش کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        پنجشنبه ١٩ آذر ۱٣٨٨

روز جمعه سیزدهم آذر، جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج که در حال بازگشت از گلگشت دفاع از کارگران زندانی بودند، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. بنابر خبرها امروز چهار شنبه ،نه نفر از این افراد آزاد شدند، اما وفا قادری و صدیق سبحانی و جمال خانی همچنان در بازداشت بسر می برند. در شرایطی عده ای از کارگران و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به جرم شرکت در گلگشت تفریحی، آن هم خارج از شهر سنندج، بازداشت شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرند که کارگران و رهبران کارگری همچنان زندانی و تحت پیگرد قرار می گیرند.
نظام سرمایه داری با روش های سرکوب گرانه بر علیه کارگران، می خواهد صدای حق طلبانه آنها را خاموش کند تا صاحبان سرمایه بتوانند به راحتی به سود های سرشار دست یابند. رهبران کارگری را به زندان محکوم می کنند تا کارفرمایان بتوانند کارگران را وادار به امضای قرارداد های سفید و یک ماهه نمایند و ساعت کار را افزایش دهند؛ حقوق ها را دیر پرداخت کنند و گرسنگی هر چه بیشتری را با آنها تحمیل کنند. فعالین کارگری را بازداشت، مورد ضرب و شتم و با وثیقه سنگین مواجه می کنند تا سرمایه داران بتوانند برای افزایش شدت استثمار کارگران، از ایجاد تشکل مستقل کارگری جلوگیری کرده و تشکل های کارفرمایی و وابسته به خود را بالای سر کارگران قرار دهند. در حالی که سرمایه داران از هر نظر مصونیت دارند، اما کارگران و نمایندگان آنها تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند تا حق اعتصاب، حق برگزاری مستقل روز جهانی کارگر، اول ماه مه، حق ایجاد تشکل مستقل و دیگر حقوق انسانی و برسمیت شناخته شده از آنها سلب شود.
ادامه روند سرکوب و مقابله با جنبش اعتراضی کارگران، بیانگر وحشت و هراس سرمایه داران از تداوم و گسترش روزافزون جنبش کارگری است. اگر چه سرمایه داری با تمام امکانات و ابزارهایش، کارگران و فعالین کارگری را زیر فشار می گذارد اما طبقه کارگر با طرح مطالبات طبقاتی خود در جامعه، این واقعیت را به اثبات رسانده که جنبش کارگری رشد و استحکام بیشتری یافته است. کارگران به درجه ای از آگاهی رسیده اند که برای دستیابی به حقوق پایمال شده شان، بیش از پیش به نیروی خود اتکا داشته باشند و سرکوب و ارعاب سرمایه داران، نمی تواند اراده آنها را در هم بشکند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بار دیگر ضمن محکوم کردن دستگیری جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، خواهان آزادی آنها و دیگر کارگران زندانی است. ما از همه کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که از هر طریق ممکن برای آزادی کارگران زندانی بکوشند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨/٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com