افق روشن
www.ofros.com

اعلام حمایت از مبارزات برابری‌طلبانه‌ی کارگران و مردم آمریکا


کمیتۀ‌ هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ١٦ مهرماه ١٣٩٠

چند وقتی است موج اعتراضات مردم و کارگران آمريکا علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا بالا گرفته است. در این اعتراضات که از آن با عنوان "جنبش تصرف وال استريت" یاد می‌شود، جنبش‌هاى مردمي، احزاب و اتحاديه‌هاى کارگرى و انجمن‌هاى دانشجويى حضور دارند. معترضان با فریاد زدن شعار‌های "ما در اکثريت هستيم" و "ما ٩٩ درصد را تشکيل مى‌دهيم" قصد دارند این واقعیت را عنوان کنند که آنان تولیدکنندگان واقعی ثروت‌های جهان‌ هستند، اما در عوض چیزی جز فشارهاى مالى و رياضت‌هاى اقتصادى عایدشان نمی‌شود.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن اعلام حمایت از مبارزات برابری‌طلبانه‌ی طبقه‌ی کارگر آمریکا، خود را متحد مبارزات کارگران آمریکا و تمامی کارگران جهان می‌داند و معتقد است این مبارزات برای به ثمر نشستن، باید در قالب تشکل‌های رادیکال و طبقاتی کارگران صورت پذیرند.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

جمعه ۱۵ مهر ۱۳۹۰