افق روشن
www.ofros.com

از خواست برحق کارگران خبازی های سنندج حمایت کنیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     يكشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹٢

کارگران! مردم آزادیخواه و عدالت طلب!
همانگونه که پیش بینی می شد سال جدید برای کارگران چیزی جز گرانی ، تورم ، سختی و مشقت به همراه نیاورده است.اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم را٣١ درصد اعلام کرده است که بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم می با شداما شورایعالی کار برخلاف ماده ۴١ قانون کار که صراحتا مبنای افزایش دستمزد را نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی قرارداده است،نرخ ٢۵ درصد را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت.
نکته تاسف برانگیز اینکه همین افزایش دستمزداندک نیز در بسیاری از کارخانه ها و کارگاهها به بهانه های مختلف اعمال نمی شود.کارگران زحمتکش خبازی های سنندج از زمره این کارگران می باشندکه هنوز بعد از گذشتن دو ماه از سال جدید دستمزدهایشان هیچ تغییری نکرده است.گویی کارگران خباز که نان مورد نیازمردم را تهیه می کنند،خود نباید نان بخورند و درخواستشان برای افزایش دستمزد منوط به افزایش قیمت نان می شود.اما کارگران شریف خبازی ها که خود بخشی از همان مردم محروم و تنگدست جامعه به شمار می آیند به خوبی می دانندکه این تنها بهانه ای برای ثابت نگه داشتن دستمزدهایشان است و به همین دلیل آگاهانه در مقابل این مسئله ایستادگی می کنند و مخا لفت خود را با هرگونه افزایش قیمت نان که بار سنگینی برگرده مردم خواهد بود اعلام کرده ، تلاش دارند تا با تکیه برنیروی خود از روش اصولی و مناسبی برای رسیدن به این خواسته به حق خود استفاده کنند و دراین راستا روز دوشنبه ۱۳ خرداد ماه را اعلام اعتصاب نموده وبرای آنکه برای مردم هیچ مشکلی پیش نیاید این موضوع را از پیش به اطلاع عموم رسانده اند. کارگران در مقابل کارفرمایان که از همه نوع حمایت دولتی و امکانات مالی برخوردارند ابزاری جز اعتصاب ندارند و تنها با تکیه برنیروی جمعی خود وهم طبقه ای ها قادرخواهند بود گام به گام به خواسته های به حق خود دست یابند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن حمایت از اعتصاب کارگران خباز سنندج از همه مردم زحمتکش تقاضا دارد به هرصورتی که ممکن است از این کارگران شریف حمایت کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ خرداد ۱۳۹۲