افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از اعتصاب كارگران پیمانی پتروشیمی امیرکبیر


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ١٣٩٠

اعتصاب كارگران پتروشیمی امیر كبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر كه در اعتراض به استثمار شرکت‌های پیمان‌کاری آغاز شده بود، بعد از سه روز در تاریخ ١٩/٨/٩٠ به پایان رسید. این کارگران معترض عمدتاً از كارگران پیمان‌کاری شركت فریمکو می باشند كه در این شركت حدود ٨٠٠ کارگر قراردادی مشغول به کار بوده و در شرایط سخت معیشتی به سر می برند .
خواسته‌ی اصلی این کارگران همانند دیگر کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری، برچیده شدن بساط این شرکت های واسطه‌ای است .
این کارگران پایان اعتصاب سه‌روزه‌ی خود را، تنها مهلتی به مسئولین جهت رسیدگی به خواسته های‌شان اعلام کرده‌اند.
در بهمن‌ماه سال ٨٩ نیز کارگران تحت قرارداد شرکت فریمکو در اعتراض به حقوق معوقه شش ماهه‌ی‌شان دست به اعتصابی پنج روزه زدند که با موفقیت به پایان رسید و منجر به تغییر مدیر عامل وقت شد.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن حمایت همه‌جانبه از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر بر لزوم اتحاد و یگانگی مبارزات کارگران پتروشیمی در مناطق گوناگون از جمله ماهشهر، آبادان، عسلویه، تبریز، اراک و ... تأکید می‌کند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰