افق روشن
www.ofros.com

ادامۀ بازداشت خودسرانۀ

رضا شهابی و سعید ترابیان و بی خبری از علت بازداشت انها


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       دوشنبه ١۴ تیر ١٣٨٩

بر اساس خبری که یکی از رانندگان شرکت واحد اعلام کرده است ،رضا شهابی و سعید ترابیان همچنان بدون هیچ دلیلی در بازداشت وزارت اطلاعات قرار دارند.
یکشنبه هفته ی گذشته، رضا شهابی به مدت چند دقیقه از بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین ، تلفنی و تحت مراقبت و فشار شدید و در حالی که اجازه نداشته است به درستی از وضعیت خودش حرف بزند با همسرش گفتگو کرده است.بدین ترتیب کماکان مشخص نیست که ربوده شدن و بازداشت رضا شهابی که در تاریخ ٢٢ خرداد ٨٩ و در محل کارش انجام شد، به چه علت و بر اساس کدام اتهام واهی بوده است. رضا شهابی از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از کارگران مبارزی است که حتا در مدت 4 سال اخراج از کارش به مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ادامه داد.در مدت ٢٣ روز که از بازداشت خودسرانه ی رضا شهابی گذشته است ، بسیاری از دوستان ،همکاران و نیز کارگران ِ خارج از شرکت واحد اتوبوسرانی با دیدار از خانواده ی وی ضمن اعلام حمایت از رضا شهابی و محکوم نمودن بازداشت او به دیدار و حال جویی از خانواده ی وی کرده اند.
به همین ترتیب بازداشت سعید ترابیان از دیگر اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز ١٩ خرداد و در منزلش بازداشت شد در هاله ای از ابهام قرار دارد.خانواده و دوستان سعید که هیچ گونه اطلاعی از وضعیت جسمی و روحی و سلامت وی ندارند بارها به مقامات مختلف مراجعه کرده اند اما تا کنون هیچ پاسخ مشخصی از وضعیت و علت بازداشت سعید ترابیان به خانواده ی وی داده نشده است.
ما ضمن محکوم کردن بازداشت این دو فعال کارگری و دیگر فعالین کارگری از جمله مهدی فراحی شاندیز خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری زندانی میباشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴ تیر١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com